ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2003 г., кн. 06
МСС 11 ­ Договори за строителство
авторски материал, стр. 5
Консолидирани финансови отчети
авторски материал, стр. 12
Отчитане на амортизациите в предприятия с нестопанска дейност
авторски материал, стр. 16
Въпроси и отговори по ЗКПО - 4/2003
авторски материал, стр. 18
Въпроси и отговори по ЗКПО - 5/2003
авторски материал, стр. 19
Новите правила за пренасяне на загубите и прекратяване правото на пренасяне на загубите по ЗКПО
авторски материал, стр. 22
Преотстъпване на корпоративния данък с цел намаляване на безработицата и повишаване на заетостта
авторски материал, стр. 27
Писмо № 96-МФ-1055 от 06.03.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 30
Въпроси по ЗОДФЛ - 8/2003
авторски материал, стр. 31
Въпроси по ЗОДФЛ - 9/2003
авторски материал, стр. 32
Данъчно облагане на едноличен търговец - 6/2003
авторски материал, стр. 33
Данъчно облагане на едноличен търговец - 7/2003
авторски материал, стр. 34
Ред за данъчно облагане на заведения за хранене и развлечения
авторски материал, стр. 36
Писмо № 24-00-93 от 20.03.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 38
Писмо № 04-13-7 от 28.03.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 39
Промените в Закона за данъка върху добавената стойност, направени със Закона за изменение и допълнение на Данъчния процесуален кодекс
авторски материал, стр. 40
Писмо № 96-МФ-930 от 28.03.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 51
Писмо № 24-28-117 от 25.03.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 51
Писмо № 24-00-200 от 21.04.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 52
Данъчни облекчения и освобождавания за инвалиди и на организации на инвалиди по Закона за местните данъци и такси
авторски материал, стр. 54
Някои важни изменения на Данъчния процесуален кодекс
авторски материал, стр. 57
Писмо № 24-00-201 от 21.04.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 67
Писмо № 24.00.272 от 16.05.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 70
Митнически въпроси и отговори - 7/2003
авторски материал, стр. 71
Митнически въпроси и отговори - 6/2003
авторски материал, стр. 71
Определяне на обезщетението при настъпване на застрахователно събитие
авторски материал, стр. 74
Решение № 548 от 16.05.2003 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 77
За новите изменения и допълнения на Закона за мерките срещу изпирането на пари
авторски материал, стр. 79