ТП Издания
Дайджест "Пазар и право", 2003 г., кн. 05
Въпроси на регистърните производства за вписване на преобразуване на търговски дружества
авторски материал, стр. 5
Проблемът за вписването в търговския регистър и освобождаването на управител или член на управителен орган на капиталово търговско дружество
авторски материал, стр. 13
Разграничаване на търговеца като юридическо лице от физическото лице, което го представлява
авторски материал, стр. 17
Решение № 294 от 26.02.2003 г. на ВКС , V г.о.
съдебна практика, стр. 18
Клаузата “дел кредере” в комисионния договор
авторски материал, стр. 21
Действие на уговорката за непрехвърлимост на вземане
авторски материал, стр. 24
Решение № 1699 от 08.11.2002 г. на ВКС V г.о.
съдебна практика, стр. 27
Решение по ВАД № 36/2002 г. постановено на 07.10.2002 г.
арбитражна практика, стр. 30
Доказателствената сила на първичния счетоводен документ в гражданския процес
авторски материал, стр. 32
Определение по ВАД № 126/2001 г. постановено на 28.02.2002 г.
арбитражна практика, стр. 39
Дискусионни аспекти при законодателна регламентация на Фонд за гарантиране на вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
авторски материал, стр. 40
Мерки за регулиране на пазара, вноса и износа на зърнени култури в ЕС и РБългария
авторски материал, стр. 48
Новият модел на регулация и надзор в небанковия финансов сектор
авторски материал, стр. 55
Проблеми на изпълнението на обществени поръчки чрез сключване на сделка на стокова борса
авторски материал, стр. 59
Алтернативни средства за разрешаване на спорове в електронната търговия. Процедура на ICANN
авторски материал, стр. 61
Решение № 2 от 14.01.2003 г. по преписка на КЗК № 166/2002 г.
административна практика, стр. 68
Правна уредба на дейностите, чието извършване изисква оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
авторски материал, стр. 72