ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2003 г., кн. 05
Правен режим на удълженото работно време
авторски материал, стр. 5
Работа при условията на непълно работно време
авторски материал, стр. 8
Работа при непълно работно време се договаря
авторски материал, стр. 11
Увеличен размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ се изплаща при 10 години работа при един и същ работодател
авторски материал, стр. 12
Служител не може да бъде глобяван
авторски материал, стр. 12
Имам ли право на 6 брутни заплати при работа през последните 10 години от трудовия ми стаж само в организации на бюджетна издръжка
авторски материал, стр. 15
При възражение спорът се решава от съда
авторски материал, стр. 16
Прекратяването на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие
авторски материал, стр. 17
Доброволен арбитраж
авторски материал, стр. 20
Решение № 1 от 22.01.2002 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 22
Служебното правоотношение не търпи наличието на трудов договор
авторски материал, стр. 25
Едностранно прекратяване от органа по назначаването с предизвестие по чл. 106, ал. 1, т. 3 ЗДСЛ
авторски материал, стр. 29
Писмо № 20.К-8 от 20.03.2003 г. на МДА
съдебна практика, стр. 33
Писмо № 02-00-04 от 20.03.2003 г. на МДА
съдебна практика, стр. 34
Писмо № 04.10-41 от 06.03.2003 г. на МДА
съдебна практика, стр. 34
Работната заплата в лечебно заведение за извънболнична помощ
авторски материал, стр. 35
Заплата се плаща поне веднъж месечно
авторски материал, стр. 37
Зачитането на трудовия стаж, с оглед определяне размера на възнаграждението за продължителна работа се извършва служебно
авторски материал, стр. 38
Изисквания за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на шум при работа
авторски материал, стр. 40
Издаване на разрешения за работа на чужденци на територията на Р България
авторски материал, стр. 43
Редовното обучение във висше учебно заведение не е пречка за получаване на парично обезщетение за безработица
авторски материал, стр. 47
Промените в Закона за социално подпомагане и в Правилника за прилагането му, свързани с отпускането на социални помощи
авторски материал, стр. 49
Осигуряване на съдружници в търговско дружество
авторски материал, стр. 57
Осигуряване на съдружници в търговско дружество
авторски материал, стр. 57
Регистрация на трудовия договор се прави и при повторно сключен договор
авторски материал, стр. 59
Регистрация на трудовия договор се прави и при повторно сключен договор
авторски материал, стр. 59
По време на отпуск за раждане не се дава болничен за други заболявания
авторски материал, стр. 60
По време на отпуск за раждане не се дава болничен за други заболявания
авторски материал, стр. 60
Въпроси и отговори по социално осигуряване - 1/2003
авторски материал, стр. 61
Въпроси и отговори по социално осигуряване - 1/2003
авторски материал, стр. 61
Въпроси и отговори по социално осигуряване - 2/2003
авторски материал, стр. 63
Въпроси и отговори по социално осигуряване - 3/2003
авторски материал, стр. 63
Въпроси и отговори по социално осигуряване - 2/2003
авторски материал, стр. 63
Въпроси и отговори по социално осигуряване - 3/2003
авторски материал, стр. 63
Издаване на болничен лист със задна дата
авторски материал, стр. 64
Издаване на болничен лист със задна дата
авторски материал, стр. 64
Писмо № 26-114-2 от 7.05.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 65
Писмо № 26-114-2 от 7.05.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 65
Писмо № 26-264-4 от 10.03.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Писмо № 26-264-4 от 10.03.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Пенсиониране на учителите
авторски материал, стр. 68
Пенсиониране на учителите
авторски материал, стр. 68
Пенсиониране при условията на § 4, ал. 3 от ПЗР на КЗОО
авторски материал, стр. 70
Пенсиониране при условията на § 4, ал. 3 от ПЗР на КЗОО
авторски материал, стр. 70
Преизчисляване на пенсия от нов осигурителен доход
авторски материал, стр. 73
Преизчисляване на пенсия от нов осигурителен доход
авторски материал, стр. 73
Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по условията на втора категория труд
авторски материал, стр. 75
Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по условията на втора категория труд
авторски материал, стр. 75
Писмо № 66-25-14 от 14.04.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 77
Писмо № 04-02-269 от 16.04.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 77
Писмо № 04-02-269 от 16.04.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 77
Писмо № 66-25-14 от 14.04.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 77
Писмо № 04-02-268 от 15.04.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 79
Писмо № 04-02-268 от 15.04.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 79
Медико-диагностични дейности, заплащани от националната здравноосигурителна каса
авторски материал, стр. 81
Медико-диагностични дейности, заплащани от националната здравноосигурителна каса
авторски материал, стр. 81
Писмо № 04-04-16 от 26 март 2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 85
Писмо № 04-04-100 от 26.03.2003г. на НЗОК
административна практика, стр. 85
Писмо № 04-04-100 от 26.03.2003г. на НЗОК
административна практика, стр. 85
Писмо № 04-04-16 от 26 март 2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 85
Писмо № 19-01-102 от 23.04.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 87
Писмо № 19-01-102 от 23.04.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 87
Писмо № 02-00-35 от 20.03.2003г. на НЗОК
административна практика, стр. 88
Писмо № 02-00-35 от 20.03.2003г. на НЗОК
административна практика, стр. 88
Минимална работна заплата за страната
фактологическа информация, стр. 90
Разчетни данни за социалното осигуряване и подпомагане
фактологическа информация, стр. 91
Общи индекси на потребителските цени
фактологическа информация, стр. 91