ТП Издания
Дайджест "Пазар и право", 2003 г., кн. 04
Отражение на заличаването на търговско дружество в резултат на ликвидация върху процесуалната му правоспособност
авторски материал, стр. 5
Възможно ли е да се дарят неизплатени акции на акционерно дружество от негов акционер?
авторски материал, стр. 11
Решение № 1244 от 05.07.2002 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 13
Опрощаване на задължения по търговски сделки
авторски материал, стр. 16
Договор за банков превод на чуждестранна валута на територията на страната
авторски материал, стр. 24
Решение № 218 от 14.02.2003 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 31
Решение № 215 от 14.02.2003 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 33
По въпроса за прихващане на уважени начален и насрещен иск
авторски материал, стр. 36
Решение по ВАД № 78/2002 г. постановено на 18.12.2002 г.
съдебна практика, стр. 38
За страните в производството по установителния иск по чл. 694 от Търговския закон
авторски материал, стр. 40
Режим и процедури за извършване на безмитна търговия
авторски материал, стр. 43
Специалната търговска правосубектност на фондовата борса и Централния депозитар
авторски материал, стр. 49
Гарантиране на изпълнението на сделките, сключени на стокова борса, и граници на отговорността на стоковата борса при неизпълнението им ­
авторски материал, стр. 54
Електронният подпис в международното и европейското законодателство
авторски материал, стр. 61
Принудително събиране на доказателства по Закона за защита на конкуренцията
авторски материал, стр. 69
Качеството в строителството ­ новите нормативни документи и подходи, базовите изисквания, свързани с тях, проблемите и идеи за усъвършенстване ­
авторски материал, стр. 75