ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2003 г., кн. 04
За правните последици от налагане на възбрана върху недвижим имот като обезпечение на иск ­
авторски материал, стр. 5
Продажба на недвижими имоти с недостатъци
авторски материал, стр. 13
Недвижим имот ли е газопроводът?
авторски материал, стр. 19
Решение № 1730 от 19.11.2002 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 24
Решение № 1503 от 11.10.2002 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 27
Как промените в Закона за горите засягат обезщетяването с поименни компенсационни бонове и възстановяването на гори и земи от горския фонд
авторски материал, стр. 30
Промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди
авторски материал, стр. 33
Параграф 4а, ал. 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
авторски материал, стр. 39
Технически дейности по създаването на кадастъра през 2003 г.
авторски материал, стр. 41
Решение № 1799 от 18.11.2002 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 45
Правото на ползване е реално и оценимо
авторски материал, стр. 47
Право на запазена част от наследството
авторски материал, стр. 53
Техническият експерт при съдебната делба на урегулирани поземлени имоти
авторски материал, стр. 59
Приносът на съпруга при придобиването на вещи и права върху вещи през време на брака се предполага до доказване на противното
авторски материал, стр. 62
Решение № 90 от 12.02.2003 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 63
Решение № 141 от 28.02.2003 г. на ВКС, II г.о.
съдебна практика, стр. 65
Решение № 93 от 13.03.2003 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 66
Сборните произведения и закрилата им като обект на авторско право
авторски материал, стр. 68
Сертификатните марки и тяхната закрила в България
авторски материал, стр. 73
Забраната за разпореждане с права на приватизиращо се търговско дружество съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
авторски материал, стр. 77