ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2003 г., кн. 04
Европейската социална харта предвижда по-силна закрила за бременните при уволнение, отколкото Кодексът на труда
авторски материал, стр. 5
Сключване на срочен трудов договор за заместване на отсъстващ работник или служител
авторски материал, стр. 7
Пази ли се работното място на лице, докато се намира в неплатен отпуск по чл. 160 КТ?
авторски материал, стр. 8
Годишният отпуск може да се прекъсне по болест
авторски материал, стр. 11
Наказанието може да се заличи предсрочно
авторски материал, стр. 12
Обезщетения при прекратяване на трудовия договор на възстановен работник
авторски материал, стр. 13
От кой момент следва да бъде прекратен трудовият договор?
авторски материал, стр. 17
При подбор на работа остават по-квалифицираните
авторски материал, стр. 19
Не може да се уволни едно лице поради факта, че многократно ползва отпуск по болест
авторски материал, стр. 21
Трудов стаж при непълно работно време
авторски материал, стр. 24
Решение № 31 от 23.01.2002 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 27
Едностранно прекратяване от органа по назначаването с предизвестие при съкращаване на длъжността
авторски материал, стр. 30
Обезщетения при пенсиониране на държавен служител
авторски материал, стр. 36
Определяне на кода на професиите по националната класификация на професиите
авторски материал, стр. 40
Образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества ­ лечебни заведения за извънболнична помощ, с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2003 година
авторски материал, стр. 41
Нови подходи за превантивен контрол към малките и средните предприятия
авторски материал, стр. 43
Изплащането на паричното обезщетение за безработица се възстановява от момента на отпадане на основанието за прекратяване
авторски материал, стр. 46
Изплащането на паричното обезщетение за безработица се възстановява от момента на отпадане на основанието за прекратяване
авторски материал, стр. 46
След изменението в ЗНЗ лицата са длъжни да уведомят дирекцията “Бюро по труда” за промяна на декларираните обстоятелства в 7-дневен срок
авторски материал, стр. 48
Право на парично обезщетение за безработица при получаване на обезщетение за бременност и раждане при прекратяване на осигуряването
авторски материал, стр. 50
Право на парично обезщетение за безработица при получаване на обезщетение за бременност и раждане при прекратяване на осигуряването
авторски материал, стр. 50
Промени в Декларация обр. № 1 “Данни за осигуреното лице” за 2003 г.
авторски материал, стр. 52
Промени в Декларация обр. № 1 “Данни за осигуреното лице” за 2003 г.
авторски материал, стр. 52
За отпускането на пенсия за осигурителен стаж и възраст е необходимо прекратяване на осигуряването
авторски материал, стр. 58
За отпускането на пенсия за осигурителен стаж и възраст е необходимо прекратяване на осигуряването
авторски материал, стр. 58
Отпускът по болест се продължава след преглед от ТЕЛК
авторски материал, стр. 59
Отпускът по болест се продължава след преглед от ТЕЛК
авторски материал, стр. 59
Обезщетението за неработоспособност зависи от осигурителния доход, а не от дневното работно време, през което той е заработен
авторски материал, стр. 61
Обезщетението за неработоспособност зависи от осигурителния доход, а не от дневното работно време, през което той е заработен
авторски материал, стр. 61
Дейността "Личен асистент" по Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост"
авторски материал, стр. 63
Писмо № 91-01-45 от 12.02.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 65
Писмо № 91-01-45 от 12.02.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 65
Писмо № 91-01-52 от 21.02.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Писмо № 91-01-52 от 21.02.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Писмо № 91-01-56 от 07.03.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Писмо № 91-01-56 от 07.03.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Трябва ли социалните пенсии да се осъвременяват по общия ред?
авторски материал, стр. 70
Трябва ли социалните пенсии да се осъвременяват по общия ред?
авторски материал, стр. 70
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 2/2003
авторски материал, стр. 74
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 2/2003
авторски материал, стр. 74
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 3/2003
авторски материал, стр. 74
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 3/2003
авторски материал, стр. 74
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 4/2003
авторски материал, стр. 75
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 4/2003
авторски материал, стр. 75
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 5/2003
авторски материал, стр. 76
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 5/2003
авторски материал, стр. 76
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 6/2003
авторски материал, стр. 77
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 6/2003
авторски материал, стр. 77
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 7/2003
авторски материал, стр. 78
Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 7/2003
авторски материал, стр. 78
За определяне категорията на труд при пенсиониране
авторски материал, стр. 80
Право на пенсия на лица, работили 10 години при условията на I категория труд
авторски материал, стр. 80
За определяне категорията на труд при пенсиониране
авторски материал, стр. 80
Право на пенсия на лица, работили 10 години при условията на I категория труд
авторски материал, стр. 80
Писмо № 01-01-24 от 17.03.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 82
Писмо № 01-01-24 от 17.03.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 82
Писмо № 04-02-132 от 20.03.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 83
Писмо № 04-02-132 от 20.03.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 83
Писмо № 94-П-199-1 от 20.03.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 84
Писмо № 94-П-199-1 от 20.03.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 84
Експертиза на инвалидността на деца до 16-годишна възраст
авторски материал, стр. 85
Експертиза на инвалидността на деца до 16-годишна възраст
авторски материал, стр. 85
Писмо Изх. № 14-01-9 от 4.03.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 89
Писмо Изх. № 14-01-9 от 4.03.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 89
Писмо Изх. № 03-00-3 от 17.03.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 90
Писмо Изх. № 03-00-3 от 17.03.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 90
Писмо Изх. № 03-00-15 от 17.03.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 91
Писмо Изх. № 03-00-15 от 17.03.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 91
Писмо Вх. № 03-00-4 от 17.03.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 92
Писмо Вх. № 03-00-4 от 17.03.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 92
Писмо Изх. № 01-00-3 от 17.01.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 93
Писмо Изх. № 01-00-3 от 17.01.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 93
Общи индекси на потребителските цени
фактологическа информация, стр. 94
Разчетни данни за социалното осигуряване и подпомагане
фактологическа информация, стр. 95