ТП Издания
Книга-годишник "Трудови отношения - 2003 г."
Решение № 362 от 22.04.2002 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 283
Решение № 534 от 20.06.2002 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 285
Решение № 273 от 28.05.2002 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 287
Решение № 314 от 15.02.2002 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 288
Решение № 452 от 25.03.2002 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 291
Решение № 889 от 21.05.2002 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 293
Решение № 634 от 29.04.2002 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 298
Решение № 902 от 28 юни 2002 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 301
Решение № 463 от 12.03.2002 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 303
Решение № 406 от 16.04.2002 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 307
Решение № 893 от 9.05.2002 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 312
Решение № 784 от 27.06.2002 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 314
Решение № 342 от 19.03.2002 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 315
Решение № 752 от 04.042002 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 317
Решение № 387 от 12.03.2002 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 319
Решение № 598 от 12.04.2002 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 325
Решение № 522 от 22.03.2002 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 327
Решение № 877 от 23.05.2002 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 329
Решение № 300 от 30.05.2002 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 332
Решение № 433 от 7.05.2002 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 335
Решение № 133 от 12.08.2002 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 337
Решение № 9353 от 21.10.2002 г. на ВАС
съдебна практика, стр. 341
Писмо № 61/255 от 18.12.2001 г. на МТСП
административна практика, стр. 361
Писмо № 94.В/247 от 11.03.2002 г. на МТСП
административна практика, стр. 361
Писмо № 94-ПП-80 от 24.01.2002 г. на МТСП
административна практика, стр. 362
Писмо № 94.КК/292 от 11.10.2002 г. на МТСП
административна практика, стр. 363
Писмо № 94-ИИ-43 от 5.02.2002 г. на МТСП
административна практика, стр. 365
Писмо № 94.EE.78 от 12.04.2002 г. на МТСП
административна практика, стр. 366
Писмо № 94 ЙЙ/1 от 28.01.2002 г. на МТСП
административна практика, стр. 367
Писмо № 236/204 от 25.06.2002 г. на МТСП
административна практика, стр. 368
Писмо № 94ИИ/506 от 28.11.2002 г. на МТСП
административна практика, стр. 369
Писмо № 94ББ.28 от 26.02.2002 г. на МТСП
административна практика, стр. 369
Писмо № 94ББ/130 от 22.07.2002 г. на МТСП
административна практика, стр. 370
Писмо № 26/440 от 13.11.2002 г. на МТСП
административна практика, стр. 372
Писмо № 62/19 от 19.02.2002 г. на МТСП
административна практика, стр. 373
Писмо № 94ББ.49 от 28.03.2002 г. на МТСП
административна практика, стр. 373
Писмо № 94.ВВ.197 от 29.04.2002 г. на МТСП
административна практика, стр. 374
Писмо № 67/83 от 16.10.2002 г. на МТСП
административна практика, стр. 375
Писмо № 33/66 от 12.12.2002 г. на МТСП
административна практика, стр. 376
Новото в правната уредба на тристранното сътрудничество
авторски материал, стр. 377
Събрание на пълномощниците
авторски материал, стр. 383
Продължаване действието на колективния трудов договор
авторски материал, стр. 387
Искове при неизпълнение на колективния трудов договор
авторски материал, стр. 390
Връщане на писмената форма за действителността на трудовия договор
авторски материал, стр. 394
Задължение на работодателя за уведомяване на Националния осигурителен институт за сключения трудов договор
авторски материал, стр. 397
Превръщане на срочния в безсрочен трудов договор
авторски материал, стр. 404
Срочен трудов договор при органи с установен мандат
авторски материал, стр. 408
Недействителност на трудовите договори
авторски материал, стр. 410
Определяне на конкурсните длъжности
авторски материал, стр. 416
Възникване на трудово правоотношение от конкурс
авторски материал, стр. 419
Договор за допълнителен труд при същия работодател
авторски материал, стр. 425
Трудов договор за външно съвместителство
авторски материал, стр. 431
Основен и допълнителен трудов договор
авторски материал, стр. 435
Задължение на работодателя за уведомяване на представителите на работниците и служителите при промяна настъпила в него
авторски материал, стр. 438
Наредбата за работното време, почивките и отпуските след решение № 9353 от 21.11.2002 г. на Върховния административен съд
авторски материал, стр. 441
Междудневна и междуседмична почивка
авторски материал, стр. 448
Намалено работно време
авторски материал, стр. 449
Сумирано изчисляване на работното време
авторски материал, стр. 451
Отлагане ползването на платения годишен отпуск
авторски материал, стр. 455
Отпуск на синдикални дейци
авторски материал, стр. 459
Неплатен отпуск
авторски материал, стр. 462
Обезщетение за неползван отпуск
авторски материал, стр. 465
Критерии за определяне на дисциплинарните наказания
авторски материал, стр. 467
Изслушване на обясненията от провинилия се работник или служител при налагане на дисциплинарно наказание
авторски материал, стр. 472
Срокове за налагане на дисциплинарните наказания
авторски материал, стр. 474
Заличаване на дисциплинарните наказания
авторски материал, стр. 477
Осъществяване на ограничената имуществена отговорност на работника или служителя
авторски материал, стр. 479
Имуществена отговорност на работодателя при смърт или увреждане на здравето на работника или служителя
авторски материал, стр. 482
Имуществена отговорност на работодателя за недопускане на работа на работника или служителя
авторски материал, стр. 486
Обезщетение за неспазено предизвестие
авторски материал, стр. 489
Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие
авторски материал, стр. 492
Уволнение поради закриване на предприятието
авторски материал, стр. 496
Уволнение поради спиране на работата
авторски материал, стр. 500
Уволнение поради липса на необходимото образование или професионална квалификация
авторски материал, стр. 502
Обезщетения при уволнение (чл. 222, ал. 1 и 3 КТ)
авторски материал, стр. 506
Дисциплинарно уволнение
авторски материал, стр. 512
Предварителна закрила при уволнение от Инспекцията по труда
авторски материал, стр. 516
Предварителна закрила при уволнение на синдикални дейци
авторски материал, стр. 518
Предварителната закрила при уволнение, установена с колективния трудов договор
авторски материал, стр. 522
Имуществена отговорност при задържане на трудовата книжка
авторски материал, стр. 524
Промени в реда за съдебното разглеждане на трудовите спорове
авторски материал, стр. 527
Обявяване съществуването на трудовото правоотношение по чл. 405а КТ
авторски материал, стр. 529
Промени в административнонаказателната отговорност за нарушения на трудовото законодателство
авторски материал, стр. 534
Общи изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
авторски материал, стр. 568
Задължения на работодателя за създаване на здравословни и безопасни условия на труд
авторски материал, стр. 572
Организация и управление на дейността по здравословни и безопасни условия на труда
авторски материал, стр. 576
Предмет на колективните трудови спорове
авторски материал, стр. 591
Непосредствени преговори за доброволно уреждане на колективните трудови спорове
авторски материал, стр. 593
Създаването на Националния институт за помирение и арбитраж се забавя
авторски материал, стр. 596
Уреждане на колективните трудови спорове чрез посредничество
авторски материал, стр. 601
Разглеждане на колективните трудови спорове от доброволния трудов арбитраж по чл. 5-8 ЗУКТС
авторски материал, стр. 604
Забрана на локаута по българското стачно законодателство
авторски материал, стр. 607
Писмо № 94ББ/0009 от 19.08.2002 г. на МТСП
административна практика, стр. 653
Писмо № 94.ВВ/1 от 4.04.2002 г. на МТСП
административна практика, стр. 653
Писмо № 12/751 от 26.08.2002 г. на МТСП
административна практика, стр. 654
Писмо № 94ББ/0013 от 15.05.2002 г. на МТСП
административна практика, стр. 655
Писмо № 94.ДД/505 от 15.11.2002 г. на МТСП
административна практика, стр. 656
Писмо № 94.Д/90 от 27.06.2002 г. на МТСП
административна практика, стр. 656
Писмо № 94-ММ 40 от 8.03.2002 г. на МТСП
административна практика, стр. 657
Промените в Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал, стр. 659
Централни и регионални органи по заетостта
авторски материал, стр. 666
Финансиране на активната политика на заетост
авторски материал, стр. 671
Защита и запазване на заетостта
авторски материал, стр. 674
Информиране при масови уволнения
авторски материал, стр. 679
Програми и мерки за обучение
авторски материал, стр. 683
Обучение за придобиване на професионална квалификация за възрастни, организирано от Агенцията по заетостта
авторски материал, стр. 685