ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2003 г., кн. 03
Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 3/2003
авторски материал, стр. 5
Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 4/2003
авторски материал, стр. 10
Отчитане на стопанската дейност в бюджетните предприятия
авторски материал, стр. 18
Прихващане на счетоводна загуба от минали години
авторски материал, стр. 23
Въпроси и отговори по ЗКПО - 2/2003
авторски материал, стр. 24
Въпроси и отговори по ЗКПО - 3/2003
авторски материал, стр. 27
Приспадане, преотстъпване и намаляване на данък по реда на ЗКПО
авторски материал, стр. 29
Авансово облагане на доходите от извънтрудови правоотношения
авторски материал, стр. 33
Въпроси, свързани с попълване на годишната данъчна декларация по чл. 41, ал. 1 ЗОДФЛ
авторски материал, стр. 38
Писмо № 96-МЛ-678 от 14.02.2003 г. на ГДД при МФ
авторски материал, стр. 40
Нови моменти в ЗДДС, свързани с данъчната основа на доставките
авторски материал, стр. 41
За някои особености при използването на ДДС - сметката
авторски материал, стр. 45
Таксите за детски градини
авторски материал, стр. 50
Възстановяване на суми от данъчната администрация
авторски материал, стр. 51
Писмо № 24-00-76 от 13.02.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 53
Анулиране на митническата декларация
авторски материал, стр. 55
Преглед на някои промени в Закона за застраховането - 2/2003
авторски материал, стр. 59
Потребителският кредит
авторски материал, стр. 66