ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2003 г., кн. 03
Условия и ред за присъединяване към колективния трудов договор
авторски материал, стр. 5
Специален ред за регистриране на трудовите договори, прекратени след 2 януари 2003 г.
авторски материал, стр. 7
Измененията на чл. 62 и 63 КТ се отнасят и за преподавателския състав във висшето образование
авторски материал, стр. 9
Отново за чл. 70 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 12
ПМС № 31 от 1994 г. важи само за педагогическите кадри в образованието
авторски материал, стр. 13
Задължения на работодателя при възстановяване със съдебно решение на незаконно уволнен работник или служител, когато длъжността е съкратена
авторски материал, стр. 15
Работно и представително облекло
авторски материал, стр. 17
Отново за правото на подбор
авторски материал, стр. 19
Отговорност на работодателите при нарушаване на изискванията за регистриране на трудовите договори
авторски материал, стр. 23
Решение № 149 от 8.02.2002 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 26
Служители в администрацията на органите на съдебната власт. Аналогия с държавните служители
авторски материал, стр. 29
Писмо № 08.01-72 от 26.02.2003 г. на МДА
административна практика, стр. 37
Писмо № 04.08-29 от 26.02.2003 г. на МДА
административна практика, стр. 37
Размерът на еднократното допълнително възнаграждение ­ пропорционално на отработените дни
авторски материал, стр. 40
Някои особености при прилагане на Наредбата за образуване на средствата за работна заплата през 2003 г.
авторски материал, стр. 41
Работата с наряд като изискване за безопасност
авторски материал, стр. 43
Изисквания към българските граждани за работа в чужбина по сключените спогодби за обмен на работна сила
авторски материал, стр. 51
По правото на лицата на регистрация директорът на дирекция "Бюро по труда" се произнася с решение
авторски материал, стр. 55
Трудовият и осигурителният стаж не винаги са с еднаква продължителност
авторски материал, стр. 57
Трудовият и осигурителният стаж не винаги са с еднаква продължителност
авторски материал, стр. 57
Издаване на документи за осигурителен стаж и осигурителен доход на лица, работили в ликвидирани държавни учреждения и организации
авторски материал, стр. 59
Издаване на документи за осигурителен стаж и осигурителен доход на лица, работили в ликвидирани държавни учреждения и организации
авторски материал, стр. 59
Осигуряване членовете на семейството на едноличен търговец
авторски материал, стр. 61
Осигуряване членовете на семейството на едноличен търговец
авторски материал, стр. 61
Процедура по обжалване на административните актове относно социално подпомагане на гражданите
авторски материал, стр. 63
Писмо № 94 Т-133-1 от 6.02.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 65
Писмо № 94 Т-133-1 от 6.02.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 65
Писмо № 08-00-33 от 30.01.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Писмо № 08-00-33 от 30.01.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Писмо № 70-25-1 от 16.01.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 69
Писмо № 70-25-1 от 16.01.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 69
Новите моменти в правната уредба за осигурителния стаж
авторски материал, стр. 70
Новите моменти в правната уредба за осигурителния стаж
авторски материал, стр. 70
Минимални размери на пенсията за инвалидност поради общо заболяване
авторски материал, стр. 79
Минимални размери на пенсията за инвалидност поради общо заболяване
авторски материал, стр. 79
Отново за категоризиране на труда при пенсиониране
авторски материал, стр. 80
Отново за категоризиране на труда при пенсиониране
авторски материал, стр. 80
Писмо № 66-03-35 от 13.02.2002 г. на НОИ
административна практика, стр. 82
Писмо № 92-75-1 от 17.02.2002 г. на НОИ
административна практика, стр. 82
Писмо № 66-22-5 от 13.02.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 82
Писмо № 66-22-5 от 13.02.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 82
Писмо № 66-03-5 от 12.02.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 82
Писмо № 66-03-35 от 13.02.2002 г. на НОИ
административна практика, стр. 82
Писмо № 92-75-1 от 17.02.2002 г. на НОИ
административна практика, стр. 82
Писмо № 66-03-5 от 12.02.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 82
Кога се дължи потребителска такса
авторски материал, стр. 86
Кога се дължи потребителска такса
авторски материал, стр. 86
Писмо № 19-03-9 от 20.01.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 87
Писмо № 19-03-9 от 20.01.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 87
Писмо № 02-00-2 от 13.01.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 88
Писмо № 02-00-2 от 13.01.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 88
Писмо № 19-02-3 от 13.01.2003 г. НЗОК
административна практика, стр. 89
Писмо № 04-04-10 от 9.01.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 89
Писмо № 03-00-21 от 16.01.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 89
Писмо № 03-00-21 от 16.01.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 89
Писмо № 19-04-1 от 02.02.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 89
Писмо № 04-04-10 от 9.01.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 89
Писмо № 19-02-3 от 13.01.2003 г. НЗОК
административна практика, стр. 89
Писмо № 19-04-1 от 02.02.2003 г. на НЗОК
административна практика, стр. 89