Информация за актуализация номер 1417

Изберете номер на актуализация и натиснете "Продължи":


Намерени 34 документа
подредени по вид на документа

Закон за безопасно използване на ядрената енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

Закон за радиото и телевизията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Закон за лечебните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Закон за общинския дълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-29

Закон за предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-13

Закон за митниците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Закон за местните данъци и такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Закон за местното самоуправление и местната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Закон за Сметната палата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

Закон за семейни помощи за деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

Решение на НС от 6.12.2017 г. за приемане на Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

Решение № 754 на МС от 8.12.2017 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

Кодекс за задължително обществено осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-20

Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Многостранно споразумение между компетентните органи за обмен на отчети по държави
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

Постановление № 268 на МС от 7.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

Постановление № 269 на МС от 7.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища пр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

Постановление № 272 на МС от 08.12.2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

Постановление № 273 на МС от 8.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

Постановление № 274 на МС от 8.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

Постановление № 275 на МС от 8.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

Постановление № 277 на МС от 8.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", одобрена с Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г. з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

Постановление № 278 на МС от 8.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

Постановление № 279 на МС от 8.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

Постановление № 280 на МС от 8.12.2017 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

Постановление № 281 на МС от 8.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд - Ловеч, за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

Тарифа за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-25

Указ № 248 от 8.12.2017 г. за насрочване частичен избор за кмет на кметство Енчец, община Кърджали, област Кърджали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

Указ № 250 от 8.12.2017 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12


Изберете номер на актуализация и натиснете "Продължи":