Практика на Министерския съвет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Насоки за развитие на дейността за безопасност и здраве при работа в периода до 2006 година
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МС
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МС
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Предстоящи промени в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МС
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

Общо: 3 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА