Практики

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Практика на Комисията за финансов надзор 1 (По прилагането на чл. 26, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ))
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-16

 Практика на Комисията за финансов надзор 2 (По третирането на репо сделките и обратните репо сделки с безналични ценни книжа, регистрирани в Централен депозитар)
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Практика на Комисията за финансов надзор 3 (Относно оценка и оповестяване на експозиции към гръцки държавен дълг, държан от поднадзорни на КФН лица)
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Практика на Комисията за финансов надзор 4 (Относно отчитането на блокирани парични средства за целите на нормативните изисквания за ликвидност на инвестиционните посредници (ИП) и управляващите дружества (УД)
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Практика на Комисията за финансов надзор 5 (По тълкуването и прилагането на чл. 5, ал.2 от ЗДСИЦ)
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Практика на Комисията за финансов надзор 6 (По прилагането на чл. 92, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК относно изискванията към съдържанието на проспектите за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисии облигации във
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Практика на Комисията за финансов надзор 7 (Относно определянето на кръга на лицата при разпределяне неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството)
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Практика на Комисията за финансов надзор 8 (Относно прилагането на чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за представяне на Програма за прилагане на международно признатите стандарти за корпоративно управление)
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Практика на Комисията за финансов надзор 9 (По прилагане на чл. 176, ал. 1, т. 9 от Кодекса за социално осигуряване относно инвестирането на средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в обезпечени корпоративни облигации, предложени не п
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Практика на Комисията за финансов надзор 10 (По прилагане на чл. 36, ал. 2, т. 5 от Кодекса за застраховането)
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Практика на Комисията за финансов надзор 11 (Относно чл.17, ал.1 от Наредба No 30 от 19 юли 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите, презастраховател
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Практика на Комисията за финансов надзор - 1/2008
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Практика на Комисията за финансов надзор - 1/2009
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Практика на Комисията за финансов надзор - 7/2004
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-20

 Практика на Комисията за финансов надзор - 8/2004
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-20

 Практика на Комисията за финансов надзор - 9/2005
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Практика на управление “Надзор на инвестиционната дейност” при Комисията за финансов надзор
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Практика относно прилагането на чл. 68, ал. 3 във връзка с чл. 69, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-20

 Практика по прилагане на чл. 60, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-20

Общо: 19 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА