2014

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Aко към датата на прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 331 КТ работникът или служителят отговаря на условието за получаване на обезщетението чл. 222, ал. 3 КТ, работодателят дължи изплащане и на двете обезщетения
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Aко към датата на прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят отговаря на условията за получаване на обезщетенията по чл. 222, ал. 2 и по чл. 222, ал. 3 КТ, работодателят дължи изплащане и на двете обезщетения
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 B „базата“ за изчисляване на възнаграждението, което се заплаща на работник или служител за времето на ползване на платен годишен отпуск, не могат да се включват суми, изплатени от работодателя като възнаграждение за първите 3 дни болнични и като възнагра
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Bъзнаграждението, което дължи работодателят - осигурител на лицето, представило болничен лист, се изчислява от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност. при определяне на месечното брутно трудово въ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Cрокът за изплащане на обезщетението по чл. 331, ал. 2 КТ е едномесечен и започва да тече от датата на прекратяване на трудовия договор
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Cтраните не могат да уговарят размер на обезщетението по чл. 331 КТ, ако трудовият договор е прекратен на друго правно основание
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Kогато дейността и/или професията, упражнявана преди сключване на трудовия договор, е същата или сходна с работата по сключения трудов договор и лицето е било задължително осигурено за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, стар
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Kогато работник или служител работи по основен и по допълнителен трудов договор и двата договора са прекратени от една и съща дата, той има право на обезщетение за оставане без работа и по двата договора
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Kогато смъртта на работника или служителя е причинена от трудова злополука или професионална болест, за работодателя възниква имуществена отговорност за вредите (чл. 200 и 201 КТ)
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Kъм възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Kъм обезщетението за неползван платен годишен отпуск не се изплаща добавката по чл. 21, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Oбезщетението за оставане без работа не може да се изплаща едновременно с парично обезщетение за временна неработоспособност
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Pаботник или служител, който е трудоустроен, получава трудово възнаграждение за изпълняваната работа
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Pаботник или служител, който към датата на прекратяване на трудовото правоотношение не е придобил 1 пълен месец трудов стаж, няма право на парично обезщетение за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 КТ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Pаботник или служител, чието трудово правоотношение е прекратено при липса на качества за ефективно изпълнение на работата, няма право на обезщетение за оставане без работа
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Pаботникът или служителят няма право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ, когато е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст след прекратяването на трудовия договор
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Pаботникът или служителят следва да удостовери оставането си без работа пред работодателя, за да му бъде изплатено обезщетението
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Pаботодателят дължи обезщетение при трудоустрояване за периода, от който работникът или служителят не полага труд и не получава трудово възнаграждение до датата на изпълнение на предписанието.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Pаботодателят е длъжен да заплаща положените часове извънреден труд, дори когато трудът е положен над допустимата от закона продължителност
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Pазмерът на обезщетението за неползван платен годишен отпуск се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж. върху обезщетението не се дължат осигурителни вноски и то не се зачита за осигурителен доход и осигурителен стаж. обезщет
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Pазпоредбата на чл. 21, ал. 2 НСОРЗ се прилага, когато работникът или служителят към или след датата, от която са увеличени заплатите, ползва платен годишен отпуск
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Влиянието на минималните осигурителни доходи върху заетостта*
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Въпроси и отговори по заплащането на труда – 1/2014
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Въпроси и отговори по заплащането на труда – 2/2014
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Въпроси и отговори по заплащането на труда – 3/2014
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Въпроси и отговори по заплащането на труда – 4/2014
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Въпроси и отговори по заплащането на труда – 5/2014
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Въпроси и отговори по заплащането на труда – 6/2014
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Въпроси и отговори по заплащането на труда – 7/2014
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Въпроси и отговори по заплащането на труда – 8/2014
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Въпроси и отговори по заплащането на труда – 9/2014
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 1/2014
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 2/2014
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 3/2014
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Дирекцията “Бюро по труда” няма ангажимент да възстанови дължимите здравни осигуровки за периода, в който наетото лице е било в продължителен отпуск по болест
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Доклад за дейността на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” през 2013 година
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Експертното решение на ТЕЛК е основание за трудоустрояване, което е задължение на работодателя
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 За извънреден труд, положен от работници и служители с ненормиран работен ден през дните на седмичната почивка и през дните на официалните празници, се заплаща трудово възнаграждение в размерите по чл. 262, ал. 1, т. 2 и 3 КТ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 За осигурителен стаж се зачита само времето, през което безработното лице е получавало обезщетение за безработица
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 За положен извънреден труд в двата дни от седмичната почивка при подневно изчисляване на работното време работникът или служителят има право освен на увеличено заплащане на този труд и на непрекъсната почивка през следващата работна седмица в размер не по
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Задължение на работодателя е да осигури достатъчно площ, височина и въздушно пространство, позволяващи на работещите да изпълняват работата без рискове за безопасността, здравето и благополучието им
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Измерване на ефективността на механична вентилация
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Изплащане на обезщетение за временна неработоспособност
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Има ли право да възстанови регистрацията си в бюрото по труда лице, което я е прекъснало поради сключване на договор със срок на изпитване, който е прекратен
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Имат ли право студентите на обезщетение за безработица
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Категорията труд се преценява по оригинални документи за осигурителен стаж, издадени на база разплащателните ведомости или друга счетоводноотчетна документация
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Кой трябва да осигури координатор по ЗБУТ на строителни обекти от пета категория
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Къде има информация за заетост на хора с увреждания
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Определяне на възнаграждението за платен годишен отпуски на възнаграждението за първите три дни от временната неработоспособност
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Парично обезщетение за временна неработоспособност не се изплаща на лица, които получават обезщетение за оставане без работа
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Периоди от време, които не се вземат предвид при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Писмо №: 33-216 от 19.06.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Писмо № 12-45 от 21.02.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Писмо № 17-107 от 13.05.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

 Писмо № 25-125 от 15.01.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-19

 Писмо № 26-131 от 24.02.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Писмо № 26-214 от 10.03.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Писмо № 26-340 от 29.04.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

 Писмо № 26-340 от 29.04.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Писмо № 26-38 от 15.01.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

 Писмо № 26-38 от 15.01.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Писмо № 26-390 от 21.05.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Писмо № 26-478 от 27.06.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

 Писмо № 26-478 от 27.06.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Писмо № 26-521 от 15.07.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

 Писмо № 26-521 от 15.07.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Писмо № 26-556 от 29.07.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

 Писмо № 26-556 от 29.07.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Писмо № 26-587 от 12.08.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

 Писмо № 26-587 от 12.08.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Писмо № 26-644 от 12.09.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Писмо № 26-720 от 29.10.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Писмо № 26-811 от 13.12.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-19

 Писмо № 26-841 от 26.03.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Писмо № 26-892 от 14.03.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Писмо № 29-19 от 14.10.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-19

 Писмо № 29-19 от 14.10.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Писмо № 33-225 от 29.07.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Писмо № 33-47 от 13.02.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Писмо № 61-123 от 14.07.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Писмо № 62-47 от 29.08.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Писмо № 66-245 от 27.06.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

 Писмо № 66-245 от 27.06.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Писмо № 66-325 от 25.08.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-19

 Писмо № 66-325 от 25.08.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Писмо № 67-22 от 15.04.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

 Писмо № 67-22 от 15.04.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Писмо № 67-38 от 27.06.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-19

 Писмо № 67-38 от 27.06.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

 Писмо № 67-38 от 27.06.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Писмо № 67-4 от 12.02.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Писмо № 67-52 от 13.08.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Писмо № 67-58 от 04.11.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Писмо № 92-359 от 27.06.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

 Писмо № 92-359 от 27.06.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Писмо № 92-463 от 30.07.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Писмо № 94-1008 от 03.04.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-19

 Писмо № 94-1354 от 25.04.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Писмо № 94-1534 от 19.05.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

 Писмо № 94-1534 от 19.05.2014 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 167 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА