Други

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Решение № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна касa (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-17

 Решение № РД-НС-04-8 от 31.01.2013 г. на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Решение № 1124 на КРС от 16.08.2007 г. за приемане на Списък на мрежите и услугите, чрез които се осъществяват обществени електронни съобщения при спазване на общи изисквания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-17

 Решение № 24 на ЦИК от 28.03.2014 г. относно приемане на Правилник за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата, функциите и организацията на работа на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Решение № 82 на КРС от 14.02.2019 г. за приемане на Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-23

 Решение № 112 на КРС от 14.03.2019 г. за приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Решение № 240 на КРС от 22.05.2014 г. за приемане на Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-14

 Решение № 385 на КРС от 29.10.2020 г. за актуализиране на Списъка на независими консултанти и външни експерти по чл. 87, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-09

 Решение № 408 на КРС от 20.08.2015 г. за приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Решение № 458 на КРС от 1.09.2016 г. за приемане на Правила за реда и сроковете за одобряване (съгласуване) на общи условия на договорите с потребителите на пощенски услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-31

 Решение № 559 на КРС от 21.12.2018 г. за приемане на Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-10

 Решение № 560 на КРС от 21.12.2018 г. за приемане на Списък на независими консултанти и външни експерти по чл. 87, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-15

 Решение № 633-МИ на ЦИК от 15.07.2014 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на избори за общински съветници и кметове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-11

 Решение № 1212 на КРС от 27.09.2007 г. за технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-18

 Решение № 1285 на КРС от 10.10.2007 г. за технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Решение № 1306 на КРС от 25.10.2007 г. за Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужба "Радиоразпръскване" и съоръженията, свързани с тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-21

 Решение № 1308 от 25.10.2007 г. за приемане на Технически изисквания за работа с елетронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-01

 Решение № 1310 от 25.10.2007 г. за приемане на Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Решение № 1489 на ЦИК от 4.06.2015 г. относно приемане на Правилник за организацията на дейността на Централната избирателна комисия и структурата и функциите на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-22

 Решение № 2152 на КРС от 21.11.2012 г. приемане на Tехнически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-16

Общо: 20 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА