Приватизация

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Закон за приватизационните фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Закон за приватизация и следприватизационен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за ратифициране на Договора за заем (структурен заем за подкрепа на околната среда и приватизацията) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Рамковото споразумение за прилагането на компенсационен механизъм за изплащане на дълга на Минералбанк посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на български държавни предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Рамковото споразумение за прилагането на компенсационен механизъм за изплащане на дълга на Стопанската банка и Минералбанк към САЧЕ - Италия, посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на български дър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за удължаване срока на действие на Рамковото споразумение за прилагане на компенсационен механизъм за изплащане дълга на Минералбанк посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на българс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за удължаване срока на действие на Рамковото споразумение за прилагане на компенсационен механизъм за изплащане на дълга на Стопанска банка и Минералбанк към САЧЕ, Италия, посредством конвертирането му в участие на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за удължаване срока на действие на Рамковото споразумение за прилагане на компенсационен механизъм за изплащането на дълга на Минералбанк посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на бъ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на споразумения за удължаване срока на действие на Рамковото споразумение за прилагането на компенсационен механизъм за изплащане на дълга на Минералбанк посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на бълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 1 от 14.09.1992 г. за обявяване на условия и критерии за придобиване на специалност по чл. 7, ал. 4, т. 1 от Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на приватизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Методика за установяване на настоящата стойност на офертната цена, предложена от дружества по чл. 25, ал. 3 и чл. 31, ал. 1 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за анализите на правното състояние и приватизационните оценки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Наредба за воденето и съхраняването на регистъра на приватизационните фондове от Комисията по ценните книжа и фондовите борси и за подлежащите на вписване обстоятелства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

 Наредба за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Наредба за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Наредба за минималните ликвидни средства на приватизационен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за оценка на обектите, подлежащи на приватизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за плащанията с инвестиционни бонове и счетоводното им отчитане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за проспектите за набиране на капитала и за публично предлагане на акции на приватизационен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за реда за издаване на разрешение за придобиване на акции на друг приватизационен фонд, за преобразуване и за прекратяване на приватизационните фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за реда за изкупуване на предприятия и обособени техни части без търг или конкурс от лицата по чл. 35 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за реда за подаване на заявления за обезщетяване чрез инвестиционни бонове от лицата по § 6, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за реда за подаване на предложения за приватизация на държавни и общински предприятия и обособени техни части по реда на чл. 35 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за реда за участие в приватизацията на притежателите на държавни дългосрочни облигации, емитирани по реда на Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г., и на Постановление № 244 на Министерския съвет от 1991 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Наредба за търговете и конкурсите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Наредба за условията и реда за издаване на разрешение на приватизационен фонд за вземане на заем
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции - собственост на държавата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Наредба за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции - собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции - собственост на държавата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за условията и реда за провеждане на преговори с потенциални купувачи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-14

 Наредба за условията и реда за разпределяне и разходване на средствата от Фонда за покриване на разходите за приватизация към Агенцията за приватизация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-08

 Наредба за условията и реда за участие в приватизацията чрез държавни облигации по външния дълг на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за условията и реда, по които кредиторите на приватизираното предприятие могат да придобиват дялове или акции срещу дълга на предприятието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 44 на МС от 8.03.1994 г. за създаване на Приватизационен възобновяем фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 45 на МС от 26.02.2002 г. за приемане на Наредба за конкурсите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 46 на МС от 14.03.1996 г. за приемане на Наредба за проспектите за набиране на капитала и за публично предлагане на акции на приватизационен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 94 на МС от 11.04.2001 г. за приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на преговори с потенциални купувачи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 95 на МС от 11.04.2001 г. за приемане на Наредба за задължителната информация, предоставяна на потенциалните купувачи при продажбите по Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия и на Наредба за условията и р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 99 на МС от 30.04.1998 г. за приемане на Правилник за реда и начина за разпределяне и изразходване на средствата по фондовете за покриване на разходите за приватизиране на държавните предприятия и за специалната извънбюджетна сметка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 105 на МС от 15.06.1992 г. за приемане на Наредба за търговете и Наредба за оценка на обектите, подлежащи на приватизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 113 на МС от 31.05.2002 г. за приемане на Наредба за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 114 на МС от 31.05.2002 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разпределяне и разходване на средствата от Фонда за покриване на разходите за приватизация към Агенцията за приватизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 115 на МС от 31.05.2002 г. за приемане на Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

 Постановление № 116 на МС от 6.06.2002 г. за уреждане на отношенията във връзка със закриването на Центъра за масова приватизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 126 на МС от 28.03.1997 г. за приемане на Наредба за минималните ликвидни средства на Приватизационен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 137 на МС от 16.06.1998 г. за приемане на Наредба за формата и реда за издаване на поименни регистрационни талони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 141 на МС от 18.06.1998 г. за приемане на Наредба за плащанията с инвестиционни бонове и счетоводното им отчитане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 155 на МС от 14.08.1992 г. за определяне на органа по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 159 на МС от 15.08.1994 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Центъра за масова приватизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 160 на МС от 15.08.1994 г. за приемане на Наредба за реда за подаване на предложения за приватизация на държавни и общински предприятия и обособени техни части по реда на чл. 35 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 163 на МС от 16.08.1994 г. за приемане на Наредба за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции - собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции и дялове - собственост на държавата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 163 на МС от 24.07.2002 г. за одобряване на Устройствен правилник на Агенцията за приватизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 165 на МС от 16.08.1994 г. за организиране на първия тур на масовата приватизация през 1994 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 170 на МС от 30.07.2003 г. за приемане на Наредба за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 175 на МС от 31.08.1994 г. за приемане на Наредба за реда за изкупуване на предприятия и обособени техни части без търг или конкурс от лицата по чл. 35 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 179 на МС от 13.09.1991 г. за оценка на имуществото на държавните и общинските предприятия при образуването и преобразуването на еднолични търговски дружества с държавно имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 180 на МС от 1.09.1994 г. за приемане Списък на предприятия и обособени техни части, за които органът по чл. 3 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия отказва предложението за приватизация по реда на чл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 182 на МС от 5.09.1994 г. за реда, по който кредиторите на приватизираното предприятие могат да придобиват дялове или акции срещу дълга на предприятието съгласно чл. 29, ал. 2 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общинск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 198 на МС от 22.09.1994 г. за приемане на Наредба за реда за подаване на заявления за обезщетяване чрез инвестиционни бонове от лицата по § 6, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на дър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 201 на МС от 25.10.1993 г. за прехвърляне на вещни права върху недвижими имоти при образуването, преобразуването и приватизирането на държавни предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 205 на МС от 5.09.2002 г. за приемане на Наредба за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, пред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 206 на МС от 5.09.2002 г. за приемане на Наредба за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции - собственост на държавата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 209 на МС от 13.05.1997 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на разрешение на Приватизационен фонд за вземане на заем
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 213 на МС от 25.09.2003 г. за приемане на Наредба за търговете и конкурсите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 221 на МС от 22.11.1995 г. за приемане на Наредба за реда за участие в приватизацията на притежателите на държавни дългосрочни облигации, емитирани по реда на Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г.,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 230 на МС от 1.10.2002 г. за приемане на Наредба за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 245 на МС от 1.11.2002 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за следприватизационен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 263 на МС от 29.12.1995 г. за определяне на премия към номинала на приеманите като платежно средство в приватизационни сделки държавни дългосрочни облигации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 278 на МС от 25.11.1994 г. за приемане на Наредба за условията и реда за участие в приватизацията чрез държавни облигации по външния дълг на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 340 на МС от 1.09.1997 г. за приемане на Наредба за сведенията, които съдържа Декларацията по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, и за реда и органите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 502 на МС от 30.12.1997 г. за приемане на Наредба за условията и реда за участие в приватизацията чрез държавни облигации по външния дълг на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за реда и начина за разпределяне и изразходване на средствата по фондовете за покриване на разходите за приватизиране на държавните предприятия (Загл. изм. - ДВ, бр. 34 от 1999 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и дейността на Центъра за масова приватизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за приватизация на държавни предприятия през 1996 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за приватизация на държавни предприятия през 1997 г. (1 юни 1997 г. - 31 декември 1997 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за приватизация на държавни предприятия през 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за приватизация на държавни предприятия през 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за приватизация на държавни предприятия през 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за приватизация чрез инвестиционни бонове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Рамково споразумение за прилагането на компенсационен механизъм за изплащане на дълга на Стопанска банка и Минералбанк към САЧЕ - Италия, посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на български държавни предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 117 на МС от 21.02.2003 г. за приемане на списък на търговските дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства през 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-15

 Решение № 479 на МС от 14.05.1996 г. за изменения в относителния дял на капитала от държавното участие, предвиден за приватизация на предприятията от списъка в Програмата за приватизация чрез инвестиционни бонове, приета с Решение на Народното събрание от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 485 на МС от 15.07.2002 г. за приемане на годишен списък на търговските дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства през 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 553 на МС от 10.06.1996 г. за определяне на срок за подаване на нареждания за записване на акции от капитала на приватизационни фондове и за прехвърляне на инвестиционни бонове на съпрузи и роднини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 768 на МС от 30.07.1996 г. за определяне на срока за подаване на нареждания за записване на акции от капитала на приватизационни фондове и за прехвърляне на инвестиционни бонове на съпрузи и роднини до 15.08.1996 г. включително
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за емитиране на инвестиционни бонове на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 48, ал. 1 и чл. 48а от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за одобряване на Решение № 147 на Министерския съвет от 2003 г. за определяне на участник, спечелил конкурса за приватизация на 5 893 778 акции, представляващи 80 на сто от капитала на "Булгартабак холдинг" - АД, София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за приемане на Програмата за приватизация на държавни предприятия през 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за приемане Отчета за осъществяването на процеса на приватизация за периода от 1 януари до 30 юни 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС от 19.12.1995 г. за приемане на Програма за приватизация чрез инвестиционни бонове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС от 2.07.1997 г. за приемане на Програмата за приватизация на държавни предприятия през 1997 г. (1 юни 1997 г. - 31 декември 1997 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС от 29.07.2003 г. за одобряване на Стратегията за приватизация на електроразпределителните дружества в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-05

 Списък на регистрационните бюра за приватизацията чрез инвестиционни бонове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Устройствен правилник на Агенцията за приватизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-11

 Устройствен правилник на Агенцията за следприватизационен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-11

Общо: 96 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА