Изпълнение на наказанията

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Гаранция за защита правата на осъдените на смърт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за екстрадиция между Република България и Кралство Мароко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-03

 Договор за правна помощ по наказателни дела между Република България и Република Индия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-26

 Договор за трансфер на осъдени лица между Република България и Република Индия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-26

 Договор между Република България и Република Казахстан за трансфер на осъдени лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-06

 Договор между Република България и Република Турция за трансфер на осъдени лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за амнистия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-07

 Закон за амнистия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за амнистия и връщане на отнети имущества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за амнистия и за освобождаване от изтърпяване на наложени наказания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за амнистия от 11.05.1989 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за амнистия от 1947 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за амнистия от 1950 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за амнистия от 1964 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за амнистия от 1974 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за амнистия от 20.11.1989 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за амнистия от 28.03.1990 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за амнистия от 30.05.1984 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за амнистия от 7.07.1981 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за изпълнение на наказанията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-03

 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-27

 Закон за ратифициране на Договора за трансфер на осъдени лица между Република България и Република Индия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-04

 Закон за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Ливанската република за трансфер на осъдени лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за трансфер на осъдени лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Закон за ратифициране на Договора между Република България и Република Турция за трансфер на осъдени лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Конвенцията за трансфер на осъдени лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси и Допълнителния протокол към нея, Конвенцията за трансфер на осъдени лица и Европейската конвенция за екстрадиция с двата допълнителни протокола към нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-28

 Заповед № ЗМФ-1263 от 15.12.2015 г. за утвърждаване образец на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-29

 Заповед № ЗМФ-1305 от 18.12.2015 г. за утвърждаване образец на формуляр по чл. 189, т. 1, буква "а" от Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-29

 Заповед № ЗМФ-1311 от 21.12.2015 г. за утвърждаване списък на държавите/териториите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-29

 Инструкция № RB 421133-001-09/4а-11 от 1.02.2021 г. за взаимодействие между Прокуратурата на Република България и главни дирекции "Изпълнение на наказанията" и "Охрана" към министъра на правосъдието при осъществяване дейността на Бюрото по защита при глав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Инструкция № И-1 от 30.09.2022 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност от Главна дирекция "Охрана"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-07

 Инструкция № 1 за дейността на здравните органи при настаняване на лица в психиатрични стационари по принудителен ред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-04

 Инструкция № 1 от 20.12.2018 г. за взаимодействието на структурите на Министерството на вътрешните работи и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при изпълнение на електронното наблюдение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-29

 Инструкция № 1 от 22.03.2019 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност от служителите на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Инструкция № 8121з-78 от 24.01.2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-24

 Конвенция за трансфер на осъдени лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № Iз-2101 от 27.11.2006 г. за осъществяване на пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност от Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-13

 Наредба № Н-2 от 24.08.2022 г. за условията и реда за формиране и изплащане на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и териториалните й звена
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-02

 Наредба № 1 от 4.12.1997 г. за преценяване на влиянието върху околната среда на проекти, обекти и дейности, неподлежащи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-14

 Наредба № 1 от 12.02.2010 г. за състава, задачите и дейността на педагогическия съвет към поправителния дом
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Наредба № 2 за медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-16

 Наредба № 2 от 22.03.2010 г. за условията и реда за медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Наредба № 4 от 29.03.2001 г. за условията и реда за настаняване в общежития от открит, полуоткрит и преходен тип и разпределението на лишените от свобода по затвори, поправителни домове и трудово-поправителни общежития (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Наредба № 5 от 21.03.2006 г. за условията и реда за полагане на труд от лишени от свобода лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-02

 Наредба № 15 от 4.12.2009 г. за електронно наблюдение върху поведението на осъдени лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-10

 Наредба № 26 от 9.12.1994 г. за набиране и разходване на средства по фонд "Съдебни сгради" и фонд "Затворни сгради"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 39 от 29.12.1998 г. за прилагането на чл. 20а, ал. 3 и § 19 от Закона за изпълнение на наказанията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Наредба за определяне на стандарти за годишна бюджетна издръжка за един лишен от свобода
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-05

 Наредба за прилагане на чл. 5, ал. 2 от Закона за амнистия и връщане на отнети имущества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба-закон за амнистия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 3 на МС от 15.01.1991 г. за издръжката на местата за лишаване от свобода
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 106 на МС от 13.05.2003 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Фонд затворно дело"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 225 на МС от 5.10.2010 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Фонд затворно дело"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-12

 Постановление № 321 на МС от 28.12.2009 г. за приемане на Наредба за определяне на стандарти за годишна бюджетна издръжка за един лишен от свобода
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-05

 Правилник за организация на охраната, правата и задълженията на надзорно- охранителния състав в следствените арести (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Правилник за организация на охраната, правата и задълженията на надзорно-охранителния състав в местата за лишаване от свобода (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Правилник за организацията и работата на Съвета по изпълнение на наказанията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-08

 Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-02

 Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-27

 Правилник за социално-педагогическите интернати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Правилник за трудово-възпитателните училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Фонд затворно дело"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Фонд затворно дело" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-12

 Принципи на медицинската етика за здравните работници, особено лекарите, с цел защита на затворниците и лицата, задържани под стража, от изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 1 на КС на РБ от 19.01.2010 г. по Конституционно дело № 14/2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Решение № 862 на МС от 15.12.2006 г. за обявяване на 29 януари - деня на подписване на Привременните правила за учредяване на затворите, за професионален празник на работещите в системата на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-09

 Решение № 7268 от 22.05.2012 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-08

 Решение на ВНС от 20.07.1990 г. за отлагане изпълнението на влезлите в сила смъртни присъди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Списък на вещите, принадлежащи на осъдения, които не подлежат на конфискация съгласно чл. 45, ал. 2 от Наказателния кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Тълкувателна наредба-закон на законите за амнистии от 8 и 19.09.1944 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Общо: 73 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА