Счетоводство

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския пар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-18

 Директива 2014/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети Текст от значение за ЕИП
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Закон за държавната финансова инспекция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Закон за независимия финансов одит (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Закон за публичните финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-17

 Закон за счетоводството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-05

 Закон за счетоводството (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-08

 Заповед № ЗМФ-1263 от 30.12.2019 г. за одобряване на образец на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-07

 Заповед № ЗМФ-60 от 20.01.2005 г. за утвърждаване на Сметкоплан на бюджетните предприятия (СБП)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-04

 Заповед № ЗЦУ-1819 на НСИ от 18.12.2020 г. и № РД-05-1026 на НАП от 18.12.2020 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-12

 Заповед № ЗЦУ-1899 на НСИ от 18.12.2018 г. и № РД-05-1054 на НАП от 20.12.2018 г. за определяне на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) и консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-18

 Заповед № ЗЦУ-1942 на НСИ от 17.12.2019 г. и № РД-05-883 на НАП от 17.12.2019 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-31

 Заповед № РД-05-983 на НСИ от 19.12.2017 г. и № ЗЦУ-1742 на НАП от 21.12.2017 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) и консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-19

 Заповед № РД-07-431 от 14.12.2013 г. № ЗЦУ-1482 от 14.12.2013 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица и утвърждаване образци на съответните формуляри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-21

 Заповед № РД-07-449 от 14.12.2011 г. и № ЗЦУ-1275 от 14.12.2011 г. за утвърждаване на образци и формуляри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-17

 Заповед № 81 от 29.01.2002 г. на министъра на финансите за определяне елементите на годишния финансов отчет на бюджетните предприятия за 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 100-000447 на БНБ от 16.12.1998 г. относно формата и съдържанието на приложенията към годишния счетоводен отчет на банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 141 от 12.09.1991 г. за определяне органите на данъчния контрол като актосъставители за нарушенията по Закона за счетоводството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 146 от 23.09.1991 г. за определяне изискванията, на които трябва да отговарят експерт-счетоводителите при извършване на експертна оценка на държавните и общинските предприятия при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 201 от 9.12.1991 г. за съдържанието и формата на годишния счетоводен отчет на бюджетните и застрахователните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 237 от 8.09.1994 г. за определяне съдържанието и формата на Отчет за паричния поток, Баланс на застрахователно предприятие, Отчет за приходите и разходите на застрахователно предприятие и "Раздел В. Застрахователни (технически) резерви" от Справ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 311 от 7.07.1998 г. за определяне на формата и съдържанието на приложенията към годишния счетоводен отчет на предприятията без банките, застрахователите, инвестиционните дружества и бюджетните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 312 от 7.07.1998 г. за определяне на формата и съдържанието на приложенията към годишния счетоводен отчет на застрахователите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 313 от 7.07.1998 г. за определяне на формата и съдържанието на приложенията към годишния счетоводен отчет на инвестиционните дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 532 от 28.12.1992 г. относно утвърждаване на форма, съдържание и списък на статистическите формуляри към годишния счетоводен отчет на банковите предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 22.03.1991 г. за определяне начина за трансформиране на отчетната информация в съответствие със Закона за счетоводството и Националния сметкоплан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 13.04.2005 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие, през 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-26

 Методика за заплащане на дейностите в болничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Методика за заплащане на дейностите в извънболничната дентална помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Методика за заплащане на дейностите в извънболничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Методика за изчисляване коефициента на изменението на добавената стойност на един зает
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-03

 Методика за изчисляване коефициента на изменението на добавената стойност на един зает
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

 Методика за остойностяване на дейностите в болничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната дентална помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Методика за ревалоризация на активите и пасивите на предприятията към 31 декември 1997 г. включително (Загл. попр. - ДВ, бр. 115 от 1997 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Многостранно споразумение между компетентните органи за обмен на отчети по държави
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Наредба № Н-20 от 29.12.2006 г. за изискванията към формата, структурата и съдържанието на финансовите отчети, които се съставят от застрахователните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-19

 Наредба № Н-21 от 29.12.2006 г. за изискванията към формата, структурата и съдържанието на финансовите отчети, които се съставят от кредитни и финансови институции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-19

 Наредба № Н-3 от 8.07.2016 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната годин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Наредба № Н-3 от 22.05.2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната годи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-22

 Наредба № 5 от 12.08.2016 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване качеството на одитната дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Наредба № 9 от 14.01.1991 г. за набиране, разходване и отчитане на средствата по фонд "Материално стимулиране и подобряване на материалната база" на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 9 от 29.12.1996 г. за набиране, разходване, отчитане и контрол на средствата по извънбюджетната приходно-разходна сметка към националната служба по заетостта за изплащане на еднократни обезщетения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 20 от 2.02.2005 г. за формата и съдържанието на годишния финансов отчет на застрахователите и здравноосигурителните дружества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Наредба № 21 от 16.03.2005 г. за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите и здравноосигурителните дружества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-20

 Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-14

 Наредба за определяне на границите на коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност, на изискванията към представяните доказателства, особените случаи, методите и начините за определяне на коефициентите и нетния паричен поток
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Постановление № 8 на МС от 16.01.1992 г. за оценка на активите и пасивите на държавни и общински предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 16 на МС от 2.02.2006 г. за приемане на Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-14

 Постановление № 21 на МС от 4.02.2003 г. за утвърждаване на Международни счетоводни стандарти, приети от Борда по международни счетоводни стандарти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-11

 Постановление № 31 на МС от 8.02.2013 г. за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджета на община Пловдив за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-19

 Постановление № 65 на МС от 25.03.1998 г. за приемане на Национални счетоводни стандарти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 Постановление № 83 на МС от 22.05.2018 г. за приемане на Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Постановление № 84 на МС от 15.05.2000 г. за определяне на реда и начина на отчитане на дълготрайните материални активи и материалните запаси на Министерството на вътрешните работи и Националната разузнавателна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 85 на МС от 17.04.2006 г. за приемане на Наредба за определяне на границите на коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност, на изискванията към представяните доказателства, особените случаи, методите и начините за оп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Постановление № 197 на МС от 9.05.1997 г. за ревалоризация на активи и пасиви на предприятията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 204 на МС от 15.08.1996 г. за определяне на възнагражденията на дипломираните експерт-счетоводители за заверка на счетоводните отчети на предприятията с държавно участие над 50 на сто
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 207 на МС от 7.08.2006 г. за приемане на Международни стандарти за финансови отчети, приети от Комисията на Европейския съюз, в редакцията им към 1.01.2005 г., изготвени от съвета по Международни счетоводни стандарти, и за приемане на Наци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-15

 Постановление № 232 на МС от 6.11.2000 г. за определяне на реда и начина на отчитане на дълготрайните материални активи и материалните запаси на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Постановление № 329 на МС от 13.10.2022 г. за приемане на Наредба за устройството и правилата за дейността на клиринговата къща
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-18

 Постановление № 366 на МС от 27.12.2011 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Постановление № 397 на МС от 24.11.2021 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-30

 Постановление № 433 на МС от 19.11.1997 г. за приемане на Методика за ревалоризация на активите и пасивите на предприятията към 31 декември 1997 г. включително (Загл. попр. - ДВ, бр. 115 от 1997 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-17

 Правилник за прилагане на Закона за държавната финансова инспекция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Регламент (ЕО) № 297/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1606/2002 за прилагането на международните счетоводни стандарти по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-24

 Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 година за прилагането на международните счетоводни стандарти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-24

 Решение № 19 от 9.01.2020 г. за приемане на Правила за съдържанието, начина на разпределение на разходите, реда и сроковете за съгласуване на системата за разпределение на разходите на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-21

 Решение № 228 на МС от 6.04.2007 г. за приемане на отчета за дейността на управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-20

 Решение № 304 на МС от 22.04.2005 г. за приемане на Отчет за дейността на управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Решение № 4931 от 19.04.2021 Г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-07

 Решение на НС от 10.12.2014 г. за избиране на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-16

 Решение на НС от 28.07.2021 г. за прекратяване правомощията на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Решение на НС от 7.11.2012 г. за избиране на членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-13

 СС № 42 - Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-12

Общо: 77 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА