Стокови борси и тържища

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Акт за поемане на задължения относно издаването на облигации с номинална стойност до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-21

 Договор за подписка между Република България и БНП ПАРИБА, ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК ПЛС и РАЙФАЙЗЕН БАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ във връзка с емитирането на облигации на стойност до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-21

 Договор за фискално агентство между Република България в качеството на Емитент и ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН в качеството на Фискален агент и Платежен агент и ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН (ЛЮКСЕМБУРГ) С. А. в качеството на Регистратор и Агент по прехвърлянето от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-21

 Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Закон за договорите за финансово обезпечение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-25

 Закон за пазарите на финансови инструменти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-16

 Закон за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-27

 Закон за ратифициране на Договора за заем (програма "Пазари на едро") между Република България и Кредитната институция за възстановяване - Федерална Република Германия, и Споразумението за арбитраж към него
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Договора за заем (проект "Български пазари на едро" - преработен инвестиционен план) между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Договора за подписка между Република България и Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си и Джей Пи Морган Секюритиз Пи Ел Си във връзка с емитирането на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равнос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-13

 Закон за ратифициране на Изменение № 1 на Кредитното споразумение за структурен програмен заем (България, съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007 - 2013 г.) между Република България и Европейската инвестиционна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-11

 Закон за ратифициране на Кредитното споразумение (проект за тържища в България) между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за стоковите борси и тържищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Наредба № 5 от 4.10.2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-08

 Наредба № 8 от 23.12.2004 г. за капиталовата адекватност на банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Наредба № 15 от 4.10.2007 г. за контрол върху сделките с държавни ценни книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-04

 Наредба № 23 от 8.02.2006 г. за условията и реда за оценка на клиентските активи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-25

 Наредба № 25 от 22.03.2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Наредба № 26 от 22.03.2006 г. за изискванията към дейността на управляващите дружества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Наредба № 26 от 22.12.2006 г. за финансовите къщи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-15

 Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, международните финансови организации, пазарите и индексите на тези пазари съгласно чл. 176, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-31

 Наредба № 31 от 4.10.2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-05

 Наредба № 32 от 5.08.1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-27

 Наредба № 34 от 4.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания и за изискванията и ограниченията към тези с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Наредба № 35 от 17.10.2006 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-10

 Наредба № 36 от 27.08.2003 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за пазари на производителите и тържища за плодове, зеленчуци, цветя и риба по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на зем
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Наредба № 37 от 29.11.2006 г. за признаването на приетите пазарни практики (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-08

 Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-05

 Наредба № 39 от 21.11.2007 г. за разкриване на дялово участие в публично дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-08

 Наредба № 40 от 27.02.2008 г. за допускането на ценни книжа до търговия на официален пазар (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Наредба № 41 от 11.06.2008 г. за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-28

 Наредба № 46 от 11.04.2012 г. за реда и начина за изплащане на компенсации от Фонда за компенсиране на инвеститорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-20

 Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Наредба № 73 от 28.07.2022 г. за оповестяването на пазарни данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-21

 Наредба за воденето и съхраняването на регистрите от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с пазарни злоупотреби с финансови инструменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Наредба за разрешенията, издавани от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Постановление № 55 на МС от 23.03.2017 г. за приемане на Наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Постановление № 57 на МС от 6.04.2010 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-13

 Постановление № 61 на МС от 25.04.2000 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 299 на МС от 23.07.1997 г. за приемане на Наредба за разрешенията, издавани от държавната комисия по стоковите борси и тържищата и за одобряване на Тарифа за таксите, събирани от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 324 на МС от 13.08.1997 г. за приемане на Наредба за воденето и съхраняването на регистрите от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Правилник за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-04

 Правилник за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 Решение на МС за даване на съгласие за сключване на договори за заеми за пазари на едро за пресни плодове, зеленчуци и цветя с Европейската банка за възстановяване и развитие и с Кредитната институция за възстановяване, Франкфурт на Майн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС от 13.07.1995 г. за даване съгласие за сключване на договор за заем с Европейската банка за възстановяване и развитие в Лондон за създаване на тържища и пазари на производителите на пресни плодове, зеленчуци и цветя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС от 23.05.2008 г. за даване на съгласие за увеличаване на акционерното участие на Република България в капитала на Черноморската банка за търговия и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-03

 Тарифа за таксите, събирани от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

Общо: 52 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА