Арбитраж

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Договор за арбитраж между Царство България и Съединените Американски Щати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за помирение и арбитраж между България и Унгария
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за помирение, арбитраж и съдебно уреждане между България и Дания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за помирение, арбитраж и съдебно уреждане между България и Норвегия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за помирение, съдебно уреждане и арбитраж между България и Испания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за помирение, съдебно уреждане и арбитраж между България и Полша
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Европейска конвенция за външнотърговски арбитраж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за външната търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за международния търговски арбитраж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-24

 Закон за отмяна на Закона за Държавния арбитраж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за оттегляне на резерви и декларации по международни конвенции относно задължителната юрисдикция на Международния съд и на международния арбитраж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за признаване и изпълнение по чуждестранни арбитражни решения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за разрешаване по арбитражен ред на гражданскоправните спорове, произтичащи от отношения на икономическото и научно-техническото сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 10 за съдебните и арбитражните експертизи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 241 на МС от 8.09.2004 г. за одобряване на Тарифа за арбитражните такси по дела, които се разглеждат от Арбитражния съд към Агенцията по обществени поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-28

 Постановление № 259 на МС от 24.09.2004 г. за приемане на Правилник на Арбитражния съд към Агенцията по обществени поръчки и на Устав на Арбитражния съд към Агенцията по обществени поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-05

 Правилник за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-23

 Правилник на Арбитражния съд към Агенцията по обществени поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-04

 Тарифа за арбитражните такси по дела, които се разглеждат от Арбитражния съд към Агенцията по обществени поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-04

 Тарифа за възнагражденията на съдебните и арбитражните експерти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Устав на Арбитражния съд към Агенцията по обществени поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-04

Общо: 21 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА