Индустриална собственост.

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Акт за ревизиране на Конвенцията за издаване на европейски патенти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-10

 Виенска спогодба, учредяваща Международна класификация на образните елементи на марките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Женевски акт от 2.07.1999 г. на Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-14

 Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за изменение на Закона за ратифициране на Хагската спогодба за международна регистрация на промишлените образци от 6 ноември 1925 г. в редакцията й от 28 ноември 1960 г. и на Допълнителния акт от Стокхолм от 14 юли 1967 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за марките и географските означения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-27

 Закон за марките и географските означения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-13

 Закон за патентите и регистрацията на полезните модели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за промишления дизайн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-27

 Закон за ратифициране на Виенската спогодба, учредяваща Международна класификация на образните елементи на марките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за издаване на европейски патенти (Европейската патентна конвенция) и на Акта за ревизиране на Конвенцията за издаване на европейски патенти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за престъпления в кибернетичното пространство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-05

 Закон за ратифициране на Локарнската спогодба, учредяваща Международна класификация на промишлените дизайни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Международната конвенция за закрила на новите растителни видове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Ницската спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Протокола за изменение на споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (Споразумението ТРИПС)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-19

 Закон за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-07

 Закон за ратифициране на Протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Сингапурския договор за правото в областта на търговските марки и на Правилника за прилагане на Сингапурския договор за правото в областта на търговските марки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Закон за ратифициране на Страсбургската спогодба относно Международната патентна класификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Хагската спогодба за международната регистрация на промишлените образци от 6 ноември 1925 г. в редакцията й от 28 ноември 1960 г. и на Допълнителния акт от Стокхолм от 14 юли 1967 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за топологията на интегралните схеми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-27

 Инструкция № 1 от 12.07.2018 г. за водене, поддържане и предоставяне на достъп до държавните регистри и до досиетата на обектите на индустриална собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-18

 Инструкция № 1 от 9.03.2022 г. за водене, поддържане и предоставяне на достъп до държавните регистри и до досиетата на обектите на индустриална собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-18

 Инструкция за приложение на Закона за търговските марки и промишлените образци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Кодекс на международното частно право
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Конвенция за издаване на европейски патенти (Европейска патентна конвенция)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-10

 Конвенция за издаване на европейски патенти (Европейската патентна конвенция)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за учредяване на Световната организация за интелектуална собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Локарнска спогодба, учредяваща Международна класификация на промишлените дизайни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Мадридска спогодба за международна регистрация на марките от 14 април 1891 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Международна конвенция за закрила на новите сортове растения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № Н-12 от 17.07.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на минис
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-21

 Наредба № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Наредба № 13 от 27.10.2005 г. за условията и реда за подаване на досиета и упражняване на контрол на съответствието на географски означения на земеделски и хранителни продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Наредба № 31 от 10.12.1996 г. за представителите по интелектуална собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за граничните мерки за защита на права върху интелектуална собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-07

 Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-20

 Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-08

 Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на промишлен дизайн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-08

 Наредба за оформяне, подаване и разглеждане на заявки за патенти за изобретения и полезни модели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-20

 Наредба за подаване на заявки и издаване на сертификати за допълнителна закрила на лекарствени продукти и продукти за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

 Наредба за предоставяне на преходна закрила с патенти в съответствие със Спогодбата за търговски отношения между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за представителите по индустриална собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-08

 Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-08

 Наредба за разглеждане на спорове по Закона за патентите и регистрацията на полезните модели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-15

 Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Наредба за реда и начина за определяне в Патентното ведомство на марка като общественоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Наредба за реда и начина на взаимодействие между Министерството на културата, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на земеделието и храните, Комисията за защита на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Наредба за секретните патенти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-28

 Наредба за секретните патенти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-09

 Наредба за условията и реда за определяне цените на цигарите от местно производство и от внос на вътрешния пазар и за продажбата им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883 г., ревизирана в Брюксел на 14 декември 1900 г., във Вашингтон на 2 юни 1911 г., в Хага на 6 ноември 1925 г., в Лондон на 2 юни 1934 г. и в Лисабон на 31 октомври 1958 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 22 на МС от 3.02.2006 г. за приемане на Наредба за реда и начина на взаимодействие между Министерството на културата, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Агенция "Митници" и Патентното ведомство чрез национ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

 Постановление № 23 на МС от 2.03.2022 г. за приемане на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-08

 Постановление № 36 на МС от 19.02.2007 г. за приемане на Наредба за подаване на заявки и издаване на сертификати за допълнителна закрила на лекарствени продукти и продукти за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

 Постановление № 50 на МС от 7.04.2022 г. за приемане на Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Постановление № 53 на МС от 19.03.2008 г. за приемане на Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-20

 Постановление № 55 на МС от 9.03.2011 г. за приемане на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за патентите и регистрацията на полезните модели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-15

 Постановление № 56 на МС от 16.04.2018 г. за приемане на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-08

 Постановление № 130 на МС от 2.04.2021 г. за приемане на Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Постановление № 151 на МС от 30.05.2011 г. за приемане на Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Постановление № 195 на МС от 17.10.2023 г. за приемане на Наредба за оформяне, подаване и разглеждане на заявки за патенти за изобретения и полезни модели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-20

 Постановление № 229 от 15.09.2007 г. за приемане на Наредба за реда и начина за определяне в Патентното ведомство на марка като общоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Постановление № 242 на МС от 27.12.1999 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Постановление № 249 на МС от 27.11.2000 г. за приемане на Наредба за граничните мерки за защита на права върху интелектуална собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 263 на МС от 6.12.2005 г. за приемане на Наредба за условията и реда за определяне цените на цигарите от местно производство и от внос на вътрешния пазар и за продажбата им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-13

 Постановление № 267 на МС от 30.12.1999 г. за приемане на Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Постановление № 267 на МС от 26.10.2012 г. за създаване на Съвет за защита на интелектуалната собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Постановление № 268 на МС от 30.12.1999 г. за приемане на Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на промишлен дизайн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 304 на МС от 17.12.2010 г. за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Постановление № 331 на МС от 20.12.2008 г. за приемане на Наредба за секретните патенти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-09

 Правилник за прилагане на Сингапурския договор за правото в областта на търговските марки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Протокол относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година относно приложимото право към договорни задължения (Рим I)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1209 на Комисията от 13 август 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1352/2013 за установяване на формулярите, предвидени в Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно защит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Сингапурски договор за правото в областта на търговските марки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Страсбургска спогодба относно Международната патентна класификация от 24 март 1971 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Тарифа за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-02

 Устройствен правилник на Патентното ведомство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-20

 Устройствен правилник на Патентното ведомство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-15

 Устройствен правилник на Патентното ведомство на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-21

 Устройствен правилник на Патентното ведомство на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-21

 Устройствен правилник на Патентното ведомство на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Хагска спогодба за международно заявяване на промишлени образци от 6 ноември 1925 г., в редакцията й от 28 ноември 1960 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Общо: 88 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА