Семейно и наследствено право. Закрила на децата

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Декларация за правата на детето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за правата на умствено изостаналите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за социалните и правните принципи относно защитата и благосъстоянието на децата и по-специално относно отглеждането и осиновяването, според националното и международното право
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация на 40-то НС на Република България от 10.07.2008 г. за децата на България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-22

 Европейска конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Закон за закрила на детето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за защита от домашното насилие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-11

 Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за кредитните институции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-13

 Закон за наследството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-23

 Закон за ратифициране на Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Заемното споразумение (проект "Реформа за повишаване благосъстоянието на децата") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на изменението на Конвенцията за правата на детето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенция № 156 на Международната организация на труда относно равенството на възможностите и еднаквото отношение към работниците и служителите от двата пола: работници и служители със семейни задължения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-27

 Закон за ратифициране на Конвенция № 182 относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд, приета от Генералната конференция на Международната организация на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенция № 183 на Международната организация на труда относно закрилата на майчинството, 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-27

 Закон за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-15

 Закон за ратифициране на Основното споразумение за сътрудничество между правителството на Република България и Детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-22

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за недвижимите имоти на дипломатическите представителства на двете страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и Преходното ислямско правителство на Афганистан за изменение на Спогодбата между правителството на Народна република България и правителството на Демократична република Афгани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-04

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Куба за взаимно безвъзмездно предоставяне за ползване на имоти за нуждите на дипломатическите представителства на двете страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Закон за ратифициране на Факултативния протокол към Конвенцията за правата на детето относно участието на деца във въоръжен конфликт и на Факултативния протокол към Конвенцията за правата на детето относно търговията с деца, детска проституция и детска по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за уреждане правните последици на бракове, сключени в нарушение на чл. 7 от Семейния кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № ЗМФ-1153 от 10.10.2014 г. за одобряване на образец на данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-06

 Инструкция № 1 за технически надзор върху медицинските рентгенови кабинети и уредби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Кодекс на международното частно право
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Конвенция № 3 за закрилата на майчинството, 1919 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 182 относно най-тежките форми на детския труд, 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 183 относно закрилата на майчинството, 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за правата на детето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за съгласието за брак, минимална възраст за встъпване в брак и регистрация на браковете
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № I-51 от 12.03.2001 г. за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-01

 Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-03

 Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-31

 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-17

 Наредба № РД-02-21-1 от 09.07.2015 г. за Държавната нивелачна мрежа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-21

 Наредба № РД-07-01 от 29.09.2009 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-19

 Наредба № РД-07-7 от 5.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-14

 Наредба № 1 от 7.03.2005 г. за дейността на Централния орган по Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца и Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановява
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Наредба № 2 от 24.10.2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

 Наредба № 3 от 3.09.2003 г. за условията и реда за даване на съгласие за осиновяване от чужденец на лице - български гражданин (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-09

 Наредба № 3 от 24.10.2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

 Наредба № 4 от 7.02.2003 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Неонатология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-18

 Наредба № 6 от 10.10.2017 г. за придобиване на квалификация по професията "Плетач"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Наредба № 11 от 31.10.2011 г. за условията и реда за определяне на средствата за работна заплата в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-18

 Наредба № 12 от 30.09.2009 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване дейността на акредитираните организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-24

 Наредба № 13 от 30.09.2009 г. за определяне на условията и реда за даване на съгласие за международно осиновяване и за воденето на регистрите на международните осиновявания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-04

 Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Наредба за изплащане от държавата на присъдена издръжка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-16

 Наредба за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-24

 Наредба за реда за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи, предоставени за управление на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-22

 Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-15

 Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-10

 Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Наредба за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-07

 Национална стратегия за детето 2008 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-12

 Постановление № 15 на МС от 21.01.2013 г. за приемане на Наредба за реда за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи, предоставени за управление на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Постановление № 30 на МС от 16.06.1989 г. за специфични правила за набиране на средства по фонд "Детство"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 38 на МС от 1.07.1985 г. за установяване границите на издръжката на ненавършилите пълнолетие деца по чл. 85, ал. 1 от Семейния кодекс и за изменение на ведомствените тарифи № 1 и № 3
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 38 на МС от 15.02.2001 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за закрила на детето и на Правилник за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-11

 Постановление № 54 на МС от 14.09.1985 г. за приемане на Наредба за изплащане от държавата на присъдена издръжка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 63 на МС от 25.03.2016 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии - изключителна държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-01

 Постановление № 152 на МС от 25.07.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2013 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите лица при ин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-13

 Постановление № 153 на МС от 14.07.2003 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 156 на МС от 20.07.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2012 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на Мустафа Ахмед Кисьов,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Постановление № 156 на МС от 29.07.2013 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца - Кюстендил
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Постановление № 157 на МС от 23.07.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2012 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на Петър Христов Тодоров
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Постановление № 161 на МС от 29.06.2006 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за концесиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-04

 Постановление № 162 на МС от 24.07.2003 г. за приемане на Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Постановление № 165 на МС от 25.07.2003 г. за приемане на Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 167 на МС от 17.06.2011 г. за приемане на Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-24

 Постановление № 171 на МС от 30.07.2003 г. за създаване на Държавно- обществена консултативна комисия по обредните дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Постановление № 181 на МС от 11.08.2003 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 226 на МС от 30.10.2000 г. за създаване на Държавна агенция за закрила на детето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 226 на МС от 16.09.2009 г. за приемане на Наредба за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Постановление № 267 от 3.10.2006 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2006 г. за Държавната агенция за закрила на детето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Постановление № 276 на МС от 13.12.2023 г. за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Постановление № 288 на МС от 10.12.2002 г. за приемане на Наредба за изплащане от държавата на присъдена издръжка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 298 на МС от 17.12.2003 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 314 oт 4.12.2006 г. за приемане на Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Постановление № 351 на МС от 20.12.2006 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-15

 Правилник за дейността на Съвета по международно осиновяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-04

 Правилник за дейността на Съвета по международно осиновяване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-04

 Правилник за дейността на Съвета по осиновяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-11

 Правилник за дейността на Съвета по осиновяване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-11

 Правилник за организацията и работата на домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Правилник за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Правилник за устройството и дейността на домовете за медико-социални грижи за деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-18

 Правилник за устройството и дейността на домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-12

 Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Правилник за устройството и дейността на приютите за безнадзорни деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Препоръка за съгласието за брак, минимална възраст за встъпване в брак и регистрация на браковете
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година относно приложимото право към договорни задължения (Рим I)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 131 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА