Гражданско право - общи нормативни актове

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Закон за гражданската регистрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-19

 Закон за жилищностроителните кооперации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за лицата и семейството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за ратифициране на Гражданската конвенция за корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенция № 156 на Международната организация на труда относно равенството на възможностите и еднаквото отношение към работниците и служителите от двата пола: работници и служители със семейни задължения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-27

 Закон за юридическите лица с нестопанска цел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-18

 Заповед № РД-02-14-226 от 7.02.2000 г. за утвърждаване на образци на актове за гражданско състояние
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 1 от 22.06.2001 г. за прилагане на чл. 19а от Закона за гражданската регистрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-21

 Инструкция № 1 от 15.04.2018 г. за реда за осъществяване на оперативно-издирвателна дейност чрез специфични способи и средства от органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (секрет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Кодекс на международното частно право
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Конвенция № 166 относно репатрирането на моряците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-03

 Наредба № 1 от 4.03.2002 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 15.08.2018 г. за условията и реда за осъществяване на оперативно-издирвателната дейност чрез гласни и негласни методи и средства от органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Наредба № 4 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтьор на електронна техника" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Наредба № 5 от 14.05.2002 г. за нормите за задължителна преподавателска работа и нормативите за численост на персонала в системата на народната просвета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-11

 Наредба № 5 от 7.04.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Камериер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-15

 Наредба № 8 от 9.06.2004 г. за условията и реда, при които се осъществява дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-19

 Наредба № 11 от 31.10.2011 г. за условията и реда за определяне на средствата за работна заплата в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-18

 Наредба № 12 от 10.06.2004 г. за дейността на операторите на газопреносната и газоразпределителните мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Наредба № 14 от 22.05.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Съдебен служител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Наредба № 39 от 26.01.2009 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за авиационни учебни центрове, обучаващи пилоти, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал - пилоти, в съответствие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-08

 Постановление № 15 на МС от 11.03.1977 г. за внедряване на Единната система за гражданската регистрация и административно обслужване на населението и за изменение и допълнение на Наредбата за гражданското състояние
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 133 на МС от 14.12.1990 г. за осигуряване на условия за развитието и функционирането на фондациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 178 на МС от 18.09.1992 г. за тълкуване на нормативни актове на Министерския съвет, уреждащи условията за развитието и функционирането на фондации, учредени и извършващи дейност съгласно чл. 149 - 152 от Закона за лицата и семейството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-20

 Правилник за устройството и дейността на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Разпореждане № 16 на МС от 21.11.1989 г. за закриване на асоциации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година относно приложимото право към договорни задължения (Рим I)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ реглам
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Решение № 10 на КС на РБ от 29.09.2016 г. по Конституционно дело № 3 от 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-07

 Решение № 11 на МС от 11.01.2008 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-22

 Решение № 12 на КС на РБ от 17.07.2014 г. по Конституционно дело № 10 от 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Решение № 106 на МС от 6.03.1995 г. за даване на съгласие с оглед на регистрацията на сдружения и фондации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 160 на МС от 5.04.1999 г. за даване на съгласие за регистрация на сдружение с религиозна и религиозно-просветна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 255 на МС от 28.06.1994 г. за даване на съгласие с оглед регистрацията и пререгистрацията на сдружения и фондации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 296 на МС от 19.07.1994 г. за даване на съгласие с оглед регистрацията и пререгистрацията на сдружения и фондации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 301 на МС от 25.07.1994 г. за даване на съгласие с оглед регистрацията и пререгистрацията на сдружения и фондации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 1003 на МС от 28.12.2005 г. за обявяване на професионален празник на работещите в сферата на киното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-06

 Решение на НС от 22.12.2021 г. за избиране на Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-31

 Съглашение между България и Белгия относно безплатното издаване и заверяване преписите на актовете за гражданското състояние, изискани в полза на бедни лица и относително заверяване на преписи от подобни актове, изискани за административни цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Указ за печатите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Устройствен правилник на Държавен фонд "Земеделие" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-03

 Устройствен правилник на Държавна агенция "Архиви" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-05

Общо: 44 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА