Административно обслужване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Закон за административното обслужване на физическите и юридическите лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Закон за Българската агенция по безопасност на храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за гражданската регистрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-19

 Закон за дейностите по предоставяне на услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-22

 Закон за достъп до пространствени данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-22

 Закон за електронното управление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-19

 Закон за омбудсмана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-03

 Закон за предложенията, сигналите, жалбите и молбите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Закон за регистър БУЛСТАТ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Заповед № Iз-679 от 2.04.2013 г. за определяне на числеността на държавните служители с висше образование, на държавните служители със средно образование и на лицата, работещи по трудово правоотношение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-12

 Заповед № РД-02-14-226 от 7.02.2000 г. за утвърждаване на образци на актове за гражданско състояние
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № И-6 от 6.07.2006 г. за осигуряване на текущ обмен на информация между Националната агенция за приходите към министъра на финансите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Инструкция № Ин-1 от 21.01.2010 г. за критериите и правилата за прилагането им при вписвания в регистрите на информационните обекти и електронните услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Инструкция № 1 от 22.06.2001 г. за прилагане на чл. 19а от Закона за гражданската регистрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-21

 Инструкция № 1 от 11.06.2009 г. за институционална идентичност на администрациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-11

 Инструкция № 2 от 21.07.2009 г. за наименованията на домейните и поддомейните, използвани от администрациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-11

 Инструкция № 3 от 21.07.2009 г. за създаване на вътрешни правила за извършване на специфични административни дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-11

 Инструкция № 4 от 21.07.2009 г. за изискванията към дизайна на интернет страниците на администрациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-11

 Инструкция № 5 от 21.07.2009 г. за водене, съхраняване и достъп до регистъра на регистрите и данните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-11

 Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-13

 Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-17

 Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-17

 Наредба № РД-16-301 от 10.03.2014 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условият
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-16

 Наредба № РД-16-348 от 2.04.2009 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, реда за получаване на информация от регистъра, условията и реда за придобиване н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-25

 Наредба № 1 от 27.07.2006 г. за административния регистър (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Наредба № 5 за реда на предаване актовете за гражданско състояние от обредните домове (бюрата) на отделите за комплексно административно обслужване на общинските (районните) народни съвети (Загл. изм. - ДВ, бр. 11 от 1987 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 7 от 29.06.2006 г. за взаимодействието на регистър БУЛСТАТ с други регистри и информационни системи и за достъпа до данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-11

 Наредба № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-21

 Наредба за взаимодействието между регистър БУЛСТАТ и други национални и ведомствени регистри и информационни системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Наредба за обмена на документи в администрацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Наредба за електронните административни услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Наредба за регистрите на информационните обекти и на електронните услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Национална статистическа програма за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-08

 Постановление № 1 на МС от 5.01.2012 г. за приемане на Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-13

 Постановление № 13 на МС от 8.02.2010 г. за приемане на Правилник за издаване на българските лични документи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-12

 Постановление № 15 на МС от 11.03.1977 г. за внедряване на Единната система за гражданската регистрация и административно обслужване на населението и за изменение и допълнение на Наредбата за гражданското състояние
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 16 на МС от 24.01.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на външните работи за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-01

 Постановление № 39 на МС от 1.03.2019 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-08

 Постановление № 97 на МС от 16.05.2008 г. за приемане на Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-23

 Постановление № 98 на МС от 16.05.2008 г. за приемане на Наредба за регистрите на информационните обекти и на електронните услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Постановление № 101 на МС от 17.05.2008 г. за приемане на Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-23

 Постановление № 107 на МС от 19.05.2008 г. за приемане на Наредба за електронните административни услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Постановление № 123 на МС от 25.05.2009 г. за изискванията за институционална идентичност на администрациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Постановление № 158 на МС от 2.07.2008 г. за приемане на Наредба за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Постановление № 217 на МС от 14.09.2012 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за устойчиво енергийно развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-21

 Постановление № 246 на МС от 13.09.2006 г. за приемане на Наредба за общите правила за организацията на административното обслужване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Постановление № 246 на МС от 10.10.2007 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавна агенция "Aрхиви", за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Държавна агенция "Aрхиви", и за определяне цени на услугите, предоставяни от Държавна аге
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-05

 Постановление № 250 на МС от 15.09.2006 г. за приемане на Наредба за взаимодействието между регистър БУЛСТАТ и други национални и ведомствени регистри и информационни системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Постановление № 268 на МС от 26.09.2011 г. за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-01

 Постановление № 278 на МС от 8.11.2012 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-16

 Правилник за издаване на българските лични документи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-29

 Правилник за организацията и дейността на омбудсмана (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-18

 Правилник за погребенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството, дейността, организацията на работа, числеността на Комисията за регулиране на съобщенията и структурата на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-19

 Решение № 29 на ДС и МС от 25.11.1983 г. за усъвършенствуване на административно-правното обслужване в Народна република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 123 на МС от 21.02.2013 г. за приемане на Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2012 г. и за приемане на Националната статистическа програма за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-08

 Решение № 481 от 15.01.2014 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-13

 Решение № 712 на МС от 30.08.2012 г. за административно-териториална промянa в oбщина Троян, област Ловеч - присъединяване на едни населени места към други населени места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-04

 Решение № 802 на МС от 4.10.2012 г. за административно-териториална промянa в oбщина Лъки, област Пловдив - закриване на населени места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-09

 Решение № 855 на МС от 19.10.2012 г. за административно-териториална промянa в oбщина Бойница, област Видин - закриване на населено място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-26

 Решение на НС за попълване състава на Комисията по жалбите и петициите на гражданите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС от 11.11.2005 г. за промени в състава на комисията по жалбите и петициите на гражданите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-18

 Решение на НС от 20.02.2008 г. за промени в състава и ръководството на Комисията по жалбите и петициите на гражданите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Решение на НС от 23.06.2006 г. по Доклада за дейността на омбудсмана на Република България за периода юни 2005 - март 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-04

 Решение на НС от 5.10.2005 г. за попълване състава на Комисията по жалбите и петициите на гражданите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-14

 Решение на НС от 8.10.2004 г. за приемане на процедурни правила за тайно гласуване при избора на омбудсман
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-22

 Решение на НС по годишния доклад на Комисията по жалбите и петициите на гражданите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Съглашение между България и Белгия относно безплатното издаване и заверяване преписите на актовете за гражданското състояние, изискани в полза на бедни лица и относително заверяване на преписи от подобни актове, изискани за административни цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Тарифа за таксите за административни и технически услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-03

 Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката и индустрията по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Тарифа за таксите, които се събират от Държавна агенция "Архиви", съгласно чл. 28, ал. 2, т. 1 от Закона за Националния архивен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-10

 Устройствен правилник на Държавна агенция "Архиви" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-05

 Устройствен правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-01

 Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-20

 Устройствен правилник на Центъра за преводи и редакции към министъра на държавната администрация и административната реформа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-05

Общо: 77 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА