Регламенти

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Регламент (ЕС) 2019/1238 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Директива (ЕС) 2019/1158 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Регламент (ЕС) № 465/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Рег
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-24

 Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-24

 Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 година относно свободното движение на работници в Съюза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ реглам
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за ра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година относно приложимото право към договорни задължения (Рим I)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за разширяване обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети държави, които все още не са обхванати от тези
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета от 9 март 1998 година относно организацията на извадково наблюдение на работната сила в Общността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Регламент (ЕО) № 452/2000 на Комисията от 28 февруари 2000 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 530/1999 на Съвета относно структурна статистика за заплатите и разходите за труд по отношение оценка на качеството на статистиката за разходите за труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Регламент (ео) № 430/2005 на Комисията от 15 март 2005 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността по отношение на кодификацията, която ще се използва за предаване на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Регламент (ЕО) № 363/2004 на Комисията от 25 февруари 2004 година за изменение на Регламент (ЕК) № 68/2001 относно прилагането на членoве 87 и 88 от договора за ЕО по отношение на помощта за обучение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Регламент (ЕО) № 207/2006 на Комисията от 7 февруари 2006 година за изменение на Регламент (ЕИО) 574/72 на Съвета за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 относно прилагането на социално-осигурителни схеми за заети лица, за самостоя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Регламент (ЕО) № 72/2002 на Комисията от 16 януари 2002 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 530/1999 на Съвета относно оценка на качеството на структурна статистика за заплатите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Регламент (ЕО) № 29/2004 на Комисията от 8 януари 2004 година за приемане спецификациите за 2005 г. на допълнителен модул за съвместяване на работата и семейния живот, съгласно Регламент(ЕО) № 577/98 на Съвета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Регламент (ЕО) № 29/2002 на Комисията от 19 декември 2001 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета относно статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската Общност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Регламент (ЕО) 816/2004 на Комисията от 29 април 2004 година относно изменение на Регламент (ЕО) № 2707/2000 относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) №1255/1999 на Съвета за отпускането на помощ от Общността за предоставяне на мляко и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 година за установяване на механизъм за създаване на екипи за бърза гранична намеса и за изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета по отношение на този механизъм, и за ре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-04

 Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 година относно статистиката на общността за миграцията и международната закрила и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 311/76 на Съвета относно изготвяне на статистика за чуждестранни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-04

 Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 723/2007 на Съвета от 18 юни 2007 година за адаптиране на корекционните коефициенти за заплатите на длъжностните лица и другите служители на Европейските общности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-25

 Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 337/2007 на Съвета от 27 март 2007 година за актуализиране от 1 януари 2007 г. на тарифната таблица на разходите за мисии на длъжностните лица и другите служители на Европейските общности в България и Румъния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-25

 Регламент (ЕО) № 458/2007 на Европейския парламент и на съвета от 25 април 2007 година относно Европейската система за интегрирана статистика на социалната закрила (Esspros)(текст от значение за ЕИП)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-25

 Регламент (ЕО) № 453/2007 на Съвета от 25 април 2007 година за определяне на корекционните коефициенти, приложими от 1 юли 2006 г. спрямо възнагражденията на длъжностните лица, временно наетите служители и договорно наетите служители на Европей
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-25

 Регламент (ЕО) № 311/2007 на Комисията от 19 март 2007 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета за определяне на процедурата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагане на схеми за социално осигуряване на заети лица, самостояте
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-21

 Регламент (ЕО) № 224/2007 на Комисията от 1 март 2007 година за изменение на Регламент (EO) № 1216/2003 във връзка с икономическите дейности, обхванати от индекса на разходите за труд (текст от значение за ЕИП)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-21

 Регламент (ЕИО) № 3820/85/ЕИО на Съвета от 20 декември 1985 година относно хармонизирането на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-21

 Регламент (ЕO) № 68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 година за прилагане на членове 87 и 88 от договора за ЕО по отношение на помощта за обучение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регионална политика/икономическо и социално сближаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент на Съвета № 2062/94 от 18 юли 1994 година за създаване на Европейска агенция за безопасни и здравословни условия на труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент на Съвета (ЕО) №1655/2003 от 18 юни 2003 година за изменение на Регламент (ЕИО) №337/75 за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение и за отмяна на Регламент (ЕИО) №1416/76
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент на Съвета (ЕО) №1649/2003 от 18 юни 2003 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1365/75 относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд и за отмяна на Регламент (ЕИО) №1417/76
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент на Съвета (ЕО) № 3095/95 от 22 декември 1995 година за изменение на Регламент (ЕИО) №1408/71 относно прилагането на схеми за социално осигуряване по отношение на заети лица, на самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се дв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент на Съвета (ЕО) № 1654/2003 от 18 юни 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2062/94 за създаване на Европейска агенция за безопасни и здравословни условия на труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент на Съвета (ЕО) № 1643/95 от 29 юни 1995 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2062/94 за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент на Съвета (ЕО) № 1606/98 от 29 юни 1998 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица, самостоятелно заети лица и членовете на техните семейства, които се движат в рамките на общно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент на Съвета (ЕО) № 1399/1999 от 29 април 1999 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в общността, и н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент на Съвета (ЕО) № 1290/97 от 27 юни 1997 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1408/71 относно прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица, самостоятелно заети се лица и членове на техните семейства, които се движат в общността,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент на Съвета (ЕО) № 1223/98 от 4 юни 1998 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на общностт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент на Съвета (ЕО) № 1131/94 от 16 май 1994 година изменящ Регламент (ЕИО) № 337/75 за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент на Съвета (ЕО) № 354/95 от 20 февруари 1995 година изменящ на Регламент (ЕИО) № 337/75 за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент на Съвета (ЕО) № 251/95 от 6 февруари 1995 година изменящ Регламент (ЕИО) № 337/75 за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент на Съвета (ЕИО) № 2434/92 от 27 юли 1992 година за изменение и допълнение на част II от Регламент (ЕИО) № 1612/68 относно свободата на движение на работници в рамките на общността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент на Съвета (ЕИО) № 1948/93 от 30 юни 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1416/76 относно финансовите разпоредби, приложими по отношение на Европейския център за развитие на професионалната квалификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент на Съвета (ЕИО) № 1946/93 от 30 юни 1993 година изменящ Регламент (ЕИО) № 337/75 за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент на Съвета (ЕИО) № 1945/93 от 30 юни 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагане на схемите за социално осигуряване по отношение на заетите лица, на самостоятелно заетите лица и на членовете на техните семейства, които се д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент на Съвета (ЕИО) № 1661/85 от 13 юни 1985 година относно техническите корекции в правилата на общността за общественото социално осигуряване на мигриращите работниците-работници по отношение на Гренландия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент на Съвета (ЕИО) № 1390/81 от 12 май 1981 година за включване на самостоятелно заети лица и на членове на техните семейства в приложното поле на Регламент (ЕИО) № 1408/71 относно прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица и на чле
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент на Съвета (ЕИО) № 1365/75 от 26 май 1975 година за създаване на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент на Комисията (ЕО) № 1566/2001 от 12 юли 2001 година за изпълнението на Регламент на Съвета (ЕО) № 577/98 относно организацията на извадково проучване на работната сила в общността във връзка с определянето на ad hoc модул за 2002 г. за заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Регламент на Комисията (ЕО) № 410/2002 от 27 февруари 2002 година, за изменение на Регламент на Съвета (ЕИО) № 574/72 за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица, самостояте
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Регламент на Комисията (ЕО) 247/2003 от 10 февруари 2003 година, за приемане на спецификацията на ad hoc модула за 2004 г. за организацията на работа и схемите на работно време, предвидена в Регламент на Съвета (EO) № 577/98
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Регламент на Комисията (ЕО) 1216/2003 от 7 юли 2003 година, за прилагането на Регламент (EO) № 450/2003 на Европейския парламент и Съвета, относно индекса на разходите за труд (текст от значение за ЕИО)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Регламент № 1612/68/ЕИО на Съвета от 15 октомври 1968 година относно свободното движение на работници в общността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Регламент № 423/67/ЕИО на Съвета от 25 юли 1967 година относно определяне на възнагражденията на членовете на комисиите на Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия и на висшия орган, които не са били назначени за членове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Регламент № 422/67/ЕИО на Съвета от 25 юли 1967 година относно определяне на възнаграждението на председателя и на членовете на комисията и на председателя, съдиите, генералните адвокати и секретаря на съда на Европейските общности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Регламент (ЕС) № 1552/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно статистиката, свързана с професионалното обучение в предприятията (текст от значение за ЕИП)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Регламент (ЕС) № 341/2006 на Комисията от 24 февруари 2006 година за приемане на спецификацията на модула на база ad hoc от 2007 г. относно трудови злополуки и здравословни проблеми, свързани с работата, предвидена с Регламент (ЕС) 577/98 на съвета и за и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Регламент (ЕС) № 198/2006 на Комисията от 3 февруари 2006 година за прилагане на Регламент (ЕС) 1552/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката, свързана с професионалното обучение в предприятията (текст от значение за ЕИП)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 4064/88 на Комисията от 21 декември 1988 година относно определяне на разпоредби за прилагане на член 46а от условията за работа на персонала на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 4063/88 на Комисията от 21 декември 1988 година относно определяне на разпоредби за прилагане на член 46а от условията за работа на персонала на Европейския център за развитие на професионалното обучение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 4045/88 на Съвета от 19 декември 1988 година за определяне на възнагражденията на председателя, членовете и секретаря на първоинстанционния съд на Европейските общности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 2426/91 на Съвета от 29 юли 1991 година за изменение на Регламент 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом относно определяне на възнагражденията на председателя и членовете на комисията, председателя, съдиите, генералните адвокати и се
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 142/76 на Съвета от 20 януари 1976 година за изменение на Регламент № 422/67/EИО, № 5/67/Eвартом относно определяне на възнагражденията на председателя и членовете на комисията и на председателя, съдиите, генералните адв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом ) № 510/82 на Съвета от 22 февруари 1982 година за изменение на Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 1860/76 относно определяне на условията за работа на служителите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Регламент (ЕО, ЕОВС, Евратом) № 2728/98 на Съвета от 17 декември 1999 година за изменение на Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом относно определяне на възнаграждението на председателя и на членовете на комисията и на председателя, съдиите, генералните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Регламент (ЕО, ЕОВС, Евратом) № 2461/98 на Съвета от 12 ноември 1998 година за изменение на Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 300/76 относно определяне на категориите длъжностни лица, които имат право на възнаграждение за работа на смени, и размера и услов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Регламент (ЕО, ЕОВС, Евратом) № 1198/98 на Съвета от 5 юни 1998 година за изменение на Регламент (Евратом, ЕОВС, ЕИО) № 549/69 относно определяне на категориите на длъжностните лица и други служители на Европейските общности, за които се прилагат разпоред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Регламент (ЕО, ЕОВС, Евратом) № 183/1999 на Съвета от 25 януари 1999 година за изменение на Регламент (ЕО, Евратом, ЕОВС) № 840/95 за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 2290/77 относно определяне на възнагражденията на членовете на сметната пал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Регламент (ЕО, Евратом, ЕОВС) № 840/95 на Съвета от 10 април 1995 година за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 2290/77 относно определяне на възнагражденията на членовете на сметната палата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Регламент (ЕО, Евратом)№ 1972/2005 на Съвета на Европейския съюз от 29 ноември 2005 година относно коригиране от 1 юли 2005 г. на процента на вноската в пенсионната схема на длъжностни лица и други служители на Европейските общности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Регламент (ЕО, Евратом) №23/2005/ на Съвета от 20 декември 2004 година за коригирането на размера на вноската за пенсионно осигуряване на висшите чиновници и останалите служители на Европейските общности, считано от 1 юли 2004 г., както и на лихвения проц
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Регламент (ЕО, Евратом) № 1292/2004 на Съвета от 30 април 2004 година за изменение на Регламенти № 422/67/EИО, № 5/67/Евратом относно определянето на възнаграждението на председателя и на членовете на комисията и на председателя, съдиите, генералните адво
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Регламент (ЕО, Евратом) № 860/2004 на Съвета от 29 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 300/76 относно определяне на категориите длъжностни лица, които имат право на възнаграждение за работа на смени, и размера и условията за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-28

 Регламент (ЕО, Евратом) № 859/2004 на Съвета от 29 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 495/77 относно определяне на категориите длъжностни лица, които имат право на възнаграждение за редовно изпълнение на задължения по дежур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-28

 Регламент (ЕО, Евратом) № 858/2004 на Съвета от 29 април 2004 година относно определянето на условията за отпускане и размера на допълнителните възнаграждения, предвидени в член 56в от правилника за длъжностните лица, които могат да бъдат отпускани за ком
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-28

 Регламент (ЕО) на Европейския парламент и на Съвета № 1991/2002 от 08 октомври 2002 година за изменение и допълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 577/98 относно организацията на извадково проучване на работната сила в общността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-28

 Регламент (ЕО) №1726/1999 на Комисията от 27 юли 1999 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 530/1999 на Съвета относно структурна статистика за заплатите и разходите за труд по отношение определянето и предаването на информация за разходите за труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-28

 Регламент (ЕО) №1648/2003 на Съвета от 18 април 2003 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1360/90 относно създаването на Европейска фондация за обучение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-28

 Регламент (ЕО) №1267/2003 на Европесйкия парламент и на Съвета от 16 юни 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета относно сроковете за предаване на основните агрегати на националните сметки, относно дерогациите, свързани с предаванет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-28

 Регламент (ЕО) № 2516/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 7 ноември 2000 година за изменение на общите принципи на Европейската система от национални и регионални сметки в общността (ESA-95) относно данъците и социалните вноски и за изменение на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Регламент (ЕО) № 2204/2002 на Комисията от 12 декември 2002 година, относно приложението на членове 87 и 88 от Договора за Европейската общност за държавната помощ за заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Регламент (ЕО) № 2063/94 на Съвета от 27 юли 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1360/90 относно създаване на Европейска фондация за обучение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-22

 Регламент (ЕО) № 2051/2004 на Съвета от 25 октомври 2004 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 337/75 за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-22

 Регламент (ЕО) № 1983/2003 на Комисията от 7 ноември 2003 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на общността за доходите и условията на живот (eu-silc) във връзка със списъка н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-22

 Регламент (ЕО) № 1982/2003 на Комисията от 21 октомври 2003 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на общността за доходите и условията на живот (eu-silc) във връзка с изготвяне
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-22

 Регламент (ЕО) № 1981/2003 на Комисията от 21 октомври 2003 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на общността за доходите и условията на живот (eu-silc) по отношение на аспект
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-22

 Регламент (ЕО) № 1980/2003 на Комисията от 21 октомври 2003 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на общността за доходите и условията на живот (eu-silc) във връзка с дефиниции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-22

 Регламент (ЕО) № 1924/1999 на Комисията от 8 септември 1999 година за изпълнение на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета относно организацията на извадково наблюдение на работната сила в общността във връзка с програмата от допълнителните модули за 2000 - 20
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-22

 Регламент (ЕО) № 1687/98 на Съвета от 20 юли 1998 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1749/96 на комисията относно покритието на стоки и услуги от хармонизираните индекси на потребителските цени
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-20

 Регламент (ЕО) № 1572/98 на Съвета от 17 юли 1998 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1360/90 за създаване на Европейска фондация за обучение.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-20

 Регламент (ЕО) № 1112/2005 на Съвета от 24 юни 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2062/94 за създаване на европейска агенция за безопасни и здравословни условия на труд.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-19

 Регламент (ЕО) № 1111/2005 на Съвета от 24 юни 2005 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1365/75 относно създаване на европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-19

 Регламент (ЕО) № 1091/2001 на Съвета от 28 май 2001 година за свободното движение с виза за дългосрочно пребиваване.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-19

 Регламент (ЕО) № 995/2001 на Комисията от 22 май 2001 година относно прилaгане на Регламент (ЕО) № 2516/2000 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на общите принципи на Европейската система от национални и регионални сметки в общността (ESA-95
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-19

 Регламент (ЕО) № 647/2005 на Европейския Парламент и на Съвета от 13 април 2005 година за изменение на Регламенти (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рам
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-19

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 143 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА