Европейски правен ред

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Европейска директива за нелоялни търговски практики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Бресничка
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Качеството - основен акцент в производството на земеделски продукти и храни в ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Вълчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Компетентност по граждански и търговски дела с “европейски” елемент - Прилагане на Регламент 44/2001
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Хъмчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Преглед на общата селскостопанска политика на ЕС – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Слави Кралев
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Практиката на съда на Европейските общности - Понятието “публичноправна организация” според директивите за обществени поръчки за услуги и доставки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Златина Лилян
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Практиката на съда на Европейските общности - Правото на установяване в държава членка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Зелена книга за храните и напитките с европейско качество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Вълчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Предоставяне на гаранции и предявяване на рекламации на стоки и услуги съгласно Закона за защита на потребителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Реформата в лозаро-винарския сектор ще помогне на Европа да си възвърне загубените пазарни дялове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Вълчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Европейска Харта за правата на потребителите на енергия - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Стратегия на ЕС за политиката за защита на потребителите за периода 2007-2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Контрол при предоставяне на държавните помощи в сектора на производството на селскостопански продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Хъмчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Някои въпроси относно заблуждаващата и сравнителната реклама
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Рая Колева
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Новата европейска директива за договорите за потребителски кредит и защитата на потребителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Безопасност на детските играчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Държавно подпомагане в селското стопанство чрез помощи de minimis
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Хъмчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Евронавигатор - Европейска сметна палата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нанчо Нанчев
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Преглед на мерките за търговска защита на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ани Хаджиева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Извънсъдебно решаване на потребителските спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Рая Колева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Практика на Съда на Европейските общности – 4
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Разпределение на компетентността в областта на антитръста и концентрациите в ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Копаранов
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Евронавигатор - Европейски структурни фондове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нанчо Нанчев
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Промоционални програми за земеделски и хранителни продукти на вътрешния пазар на Общността и в трети страни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Евронавигатор - Европейският омбудсман
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нанчо Нанчев
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Отговорност на страните при договори за превоз на пътници, багажи и товари с автомобилен и въздушен транспорт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Евронавигатор - Европейски съдебен атлас по гражданскоправни въпроси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нанчо Нанчев
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Принудителни административни мерки за заблуждаваща реклама
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Практика на Съда на Европейските общности – 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Евронавигатор - Нормативната база-данни “CCVISTA”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нанчо Нанчев
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Опростяване на правната уредба на Общата организация на пазара на земеделски продукти в ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Слави Кралев
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Практика на Съда на европейските общности - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Модернизацията на европейския антитръстов контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кирил Пангелов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Практика на Съда на европейските общности - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Общата политика по рибарство на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Синтез на Европейското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нанчо Нанчев
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Производство за обезщетяване на вреди, причинени от Европейската общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Костов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Възстановявания при износа на земеделски продукти след присъединяването на България към ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Практика на съда на европейските общности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Официалният вестник на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нанчо Нанчев
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Реформата на ОСП в лозаро-винарския сектор ще помогне на Европа да си възвърне загубените пазарни дялове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Вълчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Португалско председателство - (юли-декември 2007 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нанчо Нанчев
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Съвет на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нанчо Нанчев
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Реформата на Общата организация на пазара на плодове и зеленчуци в ЕС и възможностите на българските производители - Част I
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Слави Кралев
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Производство за отмяна на незаконосъобразни актове на институциите на ЕО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Костов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Издаване на лицензия за внос на земеделски продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Вълчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Производството за установяване на нарушения на Договора за създаване на Европейската общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Костов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 По някои въпроси на европейското дружество (Societas Europea)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Европейският парламент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нанчо Нанчев
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Системата за лицензиране на вноса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Вълчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Производството за преюдициални заключения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Костов
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Свободата на установяване и недействителността на търговските дружества - Решение от 13.11.1990 г. по дело C-106/89 Marleasing SA v La Comercial International de Alimentacion SA
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Маркировката "СЕ" задължителна от 1 януари 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Необходими и задължителни мерки за защита на потребителите при наличие на опасни стоки на българския пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Европейска политика за съфинансиране на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Динамична система за доставки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Режим на индивидуално и групово освобождаване от забрана след присъединяването на България към ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Милев
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Опасности за потребителите при придобиване на частично право на ползване на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Защитни наименования за произход/ защитени географски указания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Вълчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Правно положение на търговците като обезпечители по договора за финансово обезпечение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

Общо: 59 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА