Правен режим на финансовите услуги

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Правен режим и изисквания към дейността на заложните къщи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Българският капиталов пазар - настояще и перспективи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Правeн режим на договора за потребителски кредит по новия закон за потребителския кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти - Заем на финансови инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти - Къса продажба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти - Маржин покупки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Изисквания за компетентност на лицата, предоставящи финансови услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Отговорност на доставчиците на платежни услуги при използване на платежни карти в интернет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Промени в борсовата търговия след 01.10.2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Правeн режим и изискванията към дейността на платежните институции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Практически въпроси, при прилагането на MiFiD в българското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Правна уредба на договора за платежни услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Нови изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Промени в Наредбата за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Правни и практически аспекти на задължението за последващо разкриване на информация от емитенти на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Симеон Семов
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Изменения и допълнения в Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции на Комисията за финансов надзор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Очаквани промени в Закона за кредитните институции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Промени в Наредбата за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Правната уредба на предоставянето на финансови услуги от разстояние
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Нова правна уредба за определяне цената на акциите на публичните дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Промени в наредбата за регистрите на Комисията за финансов надзор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Промени в уредбата за вписване и отписване на публични дружества в регистъра на Комисията за финансов надзор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Новата Наредба № 40 на Комисията за финансов надзор (КФН) за допускането на ценни книжа до търговия на официален пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Промени в уредбата на маржин покупките, късите продажби и заемите на финансови инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Правна уредба на нетирането в Закона за договорите за финансово обезпечение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Ценни книжа ли са всички документи, посочени в Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цонева
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Варант
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Правно положение на дружествата за налични парични преводи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Нови изисквания към съдържанието на проспектите при публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Правно положение на застрахователните и презастрахователните дружества след промените в Кодекса за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Нов регламент на придобиването и търговията с държавни ценни книжа (ДЦК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Промени в изискванията за съдържанието на проспектите при публично предлагане на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Правно положение на инвестиционните посредници по новия Закон за пазарите на финансови инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Нови изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Правен режим на финансовите услуги, предоставяни от разстояние
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Новият Закон за пазарите на финансови инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Договорът за наем на сейф
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Правни последици от неправомерна употреба на банкови карти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Станева
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Нови изменения и допълнения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Симеон Семов
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Правeн режим на лизинга след влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз (ЕС)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Правен режим на договора за ескроу сметка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Прехвърляне на налични акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виктор Токушев
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Понятието за институционален инвеститор и практиката на Комисията за финансов надзор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Практика на Комисията за финансов надзор - 2/2006
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Практика на Комисията за финансов надзор - 1/2006
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Практика на Комисията за финансов надзор - 14/2005
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-16

 Практика на Комисията за финансов надзор - 13/2005
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-16

 Практика на Комисията за финансов надзор - 16/2005
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-16

 Практика на Комисията за финансов надзор - 15/2005
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-16

 Практика на Комисията за финансов надзор - 12/2005
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-16

 Практика на Комисията за финансов надзор - 11/2005
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-16

 Практика на Комисията за финансов надзор - 10/2005
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-22

 Практика на Комисията за финансов надзор - 6/2004
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Практика на Комисията за финансов надзор - 3/2004
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Практика на Комисията за финансов надзор - 4/2004
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Практика на Комисията за финансов надзор - 5/2004
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Въпроси и отговори на Комисията за финансов надзор - 2/2003
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Въпроси и отговори на Комисията за финансов надзор - 1/2003
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Практика на Комисията за финансов надзор - 2/2003
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Практика на Комисията за финансов надзор - 1/2003
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Общо: 61 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА