Национални счетоводни стандарти

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 НСС № 1 - Представяне на финансови отчети (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 НСС № 2 - Отчитане на стоково-материалните запаси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 НСС № 3 - Представяне на финансовите отчети на застрахователите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 НСС № 4 - Отчитане на амортизациите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 НСС № 5 - Представяне на финансовите отчети на специализираните инвестиционни предприятия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 НСС № 6 - Отчитане на разходите за опазване на околната среда (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 НСС № 7 - Отчети за паричните потоци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 НСС № 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 НСС № 9 - Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 НСС № 10 - Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 НСС № 11 - Договори за строителство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 НСС № 12 - Данъци от печалбата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 НСС № 13 - Отчитане при ликвидация и несъстоятелност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 НСС № 14 - Отчитане по сектори (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 НСС № 16 - Дълготрайни материални активи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 НСС № 17 - Лизинг (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 НСС № 18 - Приходи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 НСС № 19 - Доходи на персонала (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 НСС № 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 НСС № 21 - Ефекти от промените във валутните курсове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 НСС № 22 - Отчитане на бизнескомбинации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 НСС № 24 - Оповестяване на свързани лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 НСС № 26 - Представяне на финансовите отчети на пенсионноосигурително дружество и на пенсионен фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 НСС № 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 НСС № 28 - Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 НСС № 29 - Представяне на годишни финансови отчети при условия на свръхинфлация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 НСС № 30 - Финансови отчети на банки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 НСС № 31 - Отчитане на дялове в смесени предприятия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 НСС № 32 - Финансови инструменти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 НСС № 33 - Доходи на акция (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 НСС № 34 - Междинно счетоводно отчитане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 НСС № 35 - Преустановявани дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 НСС № 36 - Обезценка на активи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 НСС № 37 - Провизии, условни задължения и условни активи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 НСС № 38 - Нематериални активи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 НСС № 40 - Отчитане на инвестиционни имоти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 НСС № 41 - Селско стопанство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

Общо: 37 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА