Регламенти

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 41)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Pегламент (ЕО) № 422/2007 на Комисията от 18 април 2007 година относно определяне на представителни цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Pегламент (ЕО) № 1484/95
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-25

 Pегламент (ЕО) № 424/2007 на Комисията от 19 април 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-25

 Pегламент (ЕО) № 427/2007 на Комисията от 19 април 2007 година относно определяне на възстановяванията при износ за бяла и сурова захар в непреработено състояние
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-25

 Pегламент (ЕО) № 428/2007 на Комисията от 19 април 2007 година за определяне на възстановяванията при износ в непреработено състояние на сиропи и някои други продукти от сектора на захарта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-25

 Pегламент (ЕО) № 431/2007 на Комисията oт 19 април 2007 година за изменение на размера на възстановяванията, приложим за определени продукти от сектора на захарта, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към договора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-25

 Pегламент (ЕО) № 434/2007 на Комисията от 20 април 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006, определящ подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на съвета поради присъединяването на България и Румъния към Европейския Съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-25

 Pегламент (ЕО) № 434/2007 на Комисията от 20 април 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006, определящ подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета поради присъединяването на България и Румъния към Европейския Съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-25

 Pегламент (ЕО) № 437/2007 на Комисията от 20 април 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 622/2003 за определяне мерки за прилагане на общи основни стандарти относно сигурността на въздухоплаването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-25

 Pегламент (ЕО) № 440/2007 на Комисията от 20 април 2007 година за издаване на лицензии за внос на чесън за подпериода от 1 юни до 31 август 2007 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-25

 Pегламент (ЕО) № 451/2007 на съвета от 23 април 2007 година за приключване на частичното временно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими за вноса на ръчни транспалетни колички и техните основни части с произход от Китайската Народна Република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-25

 Директива (ЕС) 2019/1158 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Рамково решение 2001/500/ПВР на Съвета от 26 юни 2001 година относно прането на пари, идентифицирането, проследяването, замразяването, изземването и конфискацията на средствата и приходите от престъпна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Рамково решение 2001/888/ПВР на Съвета от 6 декември 2001 година за изменение на Рамково решение 2000/383/ПВР за повишаване на защитата чрез наказателни и други санкции срещу подправката във връзка с въвеждането на еврото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Рамково Решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 година относно изпълнение в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество или доказателства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Рамково Решение 2005/214/ПВР на съвета от 24 февруари 2005 година относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Рамково Решение 2005/222/ПВР на съвета от 24 февруари 2005 година относно атаките срещу информационните системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Рамково Решение 2005/667/ПВР на съвета от 12 юли 2005 година за укрепване на наказателно-правната рамка за прилагане на законите срещу замърсяването от корабите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Рамково Решение на Съвета от 13 юни 2002 година относно борбата срещу тероризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Рамково Решение на Съвета от 13 юни 2002 година относно Европейската заповед за задържане и процедурите за предаване между държавите-членки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Рамково Решение на Съвета от 13 юни 2002 година относно съвместните екипи за разследване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Рамково Решение на Съвета от 15 март 2001 година относно правното положение в наказателния процес на жертвите от престъпления
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Рамково Решение на Съвета от 19 юли 2002 година относно борбата с трафика на хора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Рамково Решение на Съвета от 22 юли 2003 година относно борбата с корупцията в частния сектор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Рамково Решение на Съвета от 27 януари 2003 година относно защита на околната среда чрез наказателното право
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Рамково Решение на Съвета от 28 май 2001 година относно борбата с измамата и подправянето на платежните средства, различни от парите в брой
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Рамково Решение на Съвета от 28 ноември 2002 година за укрепване на наказателноправната рамка за противодействие на подпомагането на незаконното влизане, транзит и престой
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Рамково Решение на Съвета от 29 май 2000 година относно засилване на защитата срещу фалшифициране на пари чрез наказателни и други санкции, с оглед пускането в обращение на еврото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Рамково споразумение за многостранна ядрена програма за околната среда в Руската федерация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Рамково споразумение за търговско и икономическо сътрудничество между Европейската икономическа общност и Република Аржентина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Рамково споразумение между Европейската общност и Европейската космическа агенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регионална политика/икономическо и социално сближаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент ( ЕО) № 1252/2003 на Комисията от 14 юли 2003 година за определяне на дерогациите от Регламент( ЕО) № 800/1999 относно продуктите под форма на стоки, необхванати от приложение I към Договора, изнасяни в трети страни, различни от Чехия, Естония,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Регламент (EC) № 1020/2002 на Комисията от 13 юни 2002 година относно изменение на Регламент (EИО) )№ 2958/93 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент № 2019/93(EИО) на Съвета относно специфичните мерки за доставка на някои земедел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Регламент (EC) № 1255/96 на Съвета от 27 юни 1996 година отменящ временно автономните митни сборове по Общата митническа тарифа за определени индустриални и селскостопански продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Регламент (EC) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 година за засилване надзора върху състоянието на бюджета както и надзора и координацията на икономическите политики
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Регламент (EC) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 година относно определяне и изясняване прилагането на процедурата при свръхдефицит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Регламент (EO) 444/2004 на Комисията от 2 март 2001 година относно изменение на Регламент (ЕО) 1535/2003 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) 2201/96 на Съвета по отношение на схемите за помощи в сектора на преработените п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Регламент (EO) № 12/97 на Комисията от 18 декември 1996 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93, който предвижда разпоредби за прилагането на Регламент на Съвета (ЕИО) № 2913/92, за установяване на Митническия кодекс на Общността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Регламент (EO) № 13/2005 на Комисията от 6 януари 2005 година в изпълнение на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (еu-silc) по отношение на списъка с ц
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Регламент (EO) № 13/2007 на Комисията от 10 януари 2007 година за определяне на коефициент на разпределение за издаване на лицензии, за които са подадени заявления за периода от 1 до 5 януари 2007 година, за вносна захарни продукти по тарифни квоти и преф
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент (EO) № 20/2007 на Комисията от 11 януари 2007 година относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 958/2006
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент (EO) № 23/2007 на Комисията от 11 януари 2007 година за определяне на коефициент на отпускане за заявленията за лицензии за внос, подадени от 1 януари 2007 г. до 8 януари 2007 г. врамките на тарифната квота, открита с Регламент (ЕО) № 955/2005 з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент (EO) № 44/2007 на Комисията от 18 януари 2007 година относно издаването на лицензии за износ в лозаро-винарския сектор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент (EO) № 54/2007 на Съвета от 22 януари 2007 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3030/93 относно общите правила за внос на някои текстилни продукти от трети страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент (EO) № 60/2007 на Комисията от 25 януари 2007 година относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 958/2006
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент (EO) № 121/2007 на Комисията от 8 февруари 2007 година относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 958/2006
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент (EO) № 122/2007 на Комисията от 8 февруари 2007 година за определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянния публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 38/2007
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент (EO) № 138/2003 на Съвета от 21 януари 2003 година за изменение на Регламент (ЕИО) 3030/93 относно общите правила за внос на текстилни изделия от трети страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Регламент (EO) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 година относно контрола върху концентрациите между предприятия (Регламент за сливанията на ЕО) (текст от значение за ЕИП)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Регламент (EO) № 162/2003 на Комисията от 30 януари 2003 година, относно разрешаване на една добавка в храните за животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Регламент (EO) № 174/1999 на Комисията oт 26 януари 1999 година относно определяне на специални подробни правила за прилагането на Регламент (EИО) № 804/68 на Съвета по отношение на експортни лицензии и възстановявания при износа в случая на мляко и млечн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент (EO) № 251/2007 на Комисията от 8 март 2007 година относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 958/2006
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент (EO) № 254/2007 на Комисията от 8 март 2007 година за определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянния публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 38/2007
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент (EO) № 268/2007 на Комисията от 14 март 2007 година за определяне на коефициент на разпределение за издаване на лицензии, за които са подадени заявления за периода от 5 до 9 март 2007 година, за вносна захарни продукти по тарифни квоти и префере
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент (EO) №307/1999 на Съвета от 8 февруари 1999 година за изменение на Регламент (ЕИО) №1408/71 относно прилагането на схеми за социално осигуряване за заети лица, самостоятелно заети лица и членовете на техните семейства, които се движат в Общностт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Регламент (EO) № 314/2007 на Комисията от 22 март 2007 година относно издаването на лицензии за износ в лозаро-винарския сектор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент (EO) № 345/2007 на Комисията от 29 март 2007 година относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 958/2006
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент (EO) № 352/2007 на Комисията от 29 март 2007 година за определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянния публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 38/2007
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент (EO) № 355/2003 на Съвета от 20 февруари 2003 година, относно разрешение на добавката авиламицин в храни за животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Регламент (EO) № 429/2007 на Комисията от 19 април 2007 година относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 958/2006
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент (EO) № 430/2007 на Комисията от 19 април 2007 година за определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянния публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 38/2007
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент (EO) № 442/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 година за изменение на Регламент (EИO) № 2019/93 относно въвеждане на специфични мерки за малките острови в Егейско море относно някои селскостопански продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Регламент (EO) № 450/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 27 февруари 2003 г. относно индекса на разходите за труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Регламент (EO) № 456/2007 на Комисията от 25 април 2007 година относно определяне на отпускането на лицензии за износ на някои млечни продукти към Доминиканска Република в рамките на квотата, посочена в член 29 от Регламент (ЕО) №1282/2006
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент (EO) № 462/2003 на Комисията от 13 март 2003 година относно определяне на подробни правила на прилагане на режима, приложим по отношение на вноса на някои продукти от свинско месо с произход от държавите от акт за отмяна на Регламент (EO) № 2562
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Регламент (EO) № 466/2007 на Комисията от 26 април 2007 година относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 958/2006
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент (EO) № 467/2007 на Комисията от 26 април 2007 година за определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянния публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 38/2007
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент (EO) № 494/2002 на Комисията от 19 март 2002 година за установяване на допълнителни технически мерки за възстановяване на ресурсите от мерлуза в подзони на ices (Международен съвет за изследване на морето) III, IV, V, VI и VII и участъци на ices
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-20

 Регламент (EO) № 494/2002 на Комисията от 19 март 2002 година за установяване на допълнителни технически мерки за възстановяване на ресурсите от мерлуза в подзони на ICES (Международен съвет за изследване на морето) III, IV, V, VI и VII и участъци на ICES
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Регламент (EO) № 513/2007 на Комисията от 10 май 2007 година относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 958/2006
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент (EO) № 518/2007 на Комисията от 10 май 2007 година относно издаването на лицензии за износ в лозаро-винарския сектор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент (EO) № 542/2007 на Комисията от 16 май 2007 година за определяне на коефициент на разпределение за издаване на лицензии, за които са подадени заявления за периода от 7 до 11 май 2007 година, за внос на захарни продукти по тарифни квоти и префере
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент (EO) № 559/2007 на Комисията от 23 май 2007 година за определяне на коефициент на разпределение за издаване на лицензии, за които са подадени заявления за периода от 14 до 18 май 2007 година, за внос на захарни продукти по тарифни квоти и префер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент (EO) № 564/2007 на Комисията от 24 май 2007 година относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 958/2006
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент (EO) № 569/2003 на Комисията от 28 март 2003 година относно изменение на Регламент (EO) № 1238/95 за установяване на правила за прилагане на Регламент (EO) № 2100/94 на Съвета относно таксите, платими на службата за растителни сортове на Общност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Регламент (EO) № 572/2007 на Комисията от 24 май 2007 година за определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянния публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 38/2007
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент (EO) № 620/2007 на Комисията от 5 юни 2007 година за определяне на коефициент на разпределение за издаване на лицензии, за които са подадени заявления за периода от 28 май до 1 юни 2007 година, за вносна захарни продукти по тарифни квоти и префе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент (EO) № 663/2007 на Комисията от 14 юни 2007 година относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 958/2006
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент (EO) № 664/2007 на Комисията от 14 юни 2007 година за определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянния публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 38/2007
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент (EO) № 666/2003 на Комисията от 11 април 2003 година относно временно разрешаване на употребата на някои микроорганизми в храни за животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Регламент (EO) № 668/2003 на Комисията от 11 април 2003 година относно постоянното разрешение на добавки в храни за животни за животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Регламент (EO) № 745/2007 на Комисията от 28 юни 2007 година относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 958/2006
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент (EO) № 806/2001 на Комисията от 26 април 2001 година за изменение на Регламент (EO) №174/1999 относно управлението на квотата за мляко на прах за износ за Доминиканската Република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент (EO) № 812/2000 на Съвета от 17 април 2000 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1626/94 на Съвета относно създаването на определени технически мерки за опазването на рибните ресурси в Средиземно море и Регламент (ЕО) № 850/ 98 на Съвета относ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-09

 Регламент (EO) № 823/2000 на Комисията от 19 април 2000 година относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора по отношение на някои категории споразумения, решения и съгласувани практики между дружества ЗАВ линейното корабоплаване (Консорциуми) (т
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Регламент (EO) № 837/2005 на Съвета от 23 май 2005 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно определяне на разпоредби за прилагането на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Регламент (EO) № 871/2003 на Комисията от 20 май 2003 година относно безсрочно разрешаване на нова добавка манганоманганов оксид в храни за животни (текст от значение за ЕИП)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Регламент (EO) № 881/2007 на Комисията от 25 юли 2007 година за определяне на коефициент на разпределение за издаване на лицензии, за които са подадени заявления за периода от 9 до 20 юли 2007 година, за вносна захарни продукти по тарифни квоти и преферен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Регламент (EO) № 883/2001 на Комисията oт 24 април 2001 година относно определяне на подробни правила за изпълнение на Регламент (EO) № 1493/1999 на Съвета относно търговията с трети страни с продукти в сектор вино
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Регламент (EO) № 902/96 на Комисията от 20 май 1996 година относно класирането на определени стоки в комбинираната номенклатура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Регламент (EO) № 919/2005 на Съвета от 13 юни 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 827/2004 по отношение на забраната за внос на Атлантически черноперест тон от Камбоджа, Екваториална Гвинея и Сиера Леоне и за отмяна на Регламент (ЕО) № 826/2004 з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Регламент (EO) № 977/2002 на Съвета от 4 юни 2002 година относно налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на някои механизми за подвързване с халки, с произход от Индонезия, и за закриване на процедурата по антисубсидии, по отношение на някои
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Регламент (EO) № 1041/2005 на Комисията от 29 юни 2005 година за изменение на Регламент (EO) № 2868/95, въвеждащ Регламент (EO) № 40/94 на Съвета относно търговската марка на Общността (текст от значение за ЕИП)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Регламент (EO) № 1082/2003 на Комисията от 23 юни 2003 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (EO) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета относно минималното ниво на контрол, който следва да се извършва в рамките на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Регламент (EO) № 1099/2005 на Комисията от 13 юли 2005 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 808/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на общността за информационното общество (текст от значение за ЕИП)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Регламент (EO) № 1140/2003 на Комисията oт 27 юни 2003 година за изменение, в сектора захар, на Регламенти (EО) № 779/96 относно определяне на подробни правила за прилагане по отношение на съобщенията и (ЕО) №314/96 относно определяне на подробни правила
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Регламент (EO) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 година относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (еu-silc) (текст от значение за ЕИП)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Регламент (EO) № 1185/2003 на Съвета от 16 юни 2003 година за премахването на перките на акулите на борда на риболовните съдове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Регламент (EO) №1207/2005 на Комисията от 27 юли 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета относно специфичните ограничителни мерки за борбата с тероризма, насочени срещу определени лица и организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 41)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 4048 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА