Други

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Решение № П-1 на ДКЕВР от 14.05.2009 г. за приемане на изменени Правила за търговия с електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № РД-УС-04-17 на НЗОК от 20.01.2009 г. за определяне на условията, на които трябва да отговарят изпълнителите на медицинска и дентална помощ, реда за сключване на договорите с тях и други условия по чл. 55, ал. 2, т. 2, 4, 6 и 7 ЗЗО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Решение № 1/2005 на Смесения комитет България - Израел за изменение на Протокол Б към Споразумението за свободна търговия между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-21

 Решение № 1/2005 на Съвета по асоцииране за участието на България в Европейската система за бърз обмен на информация за опасностите, произтичащи от използването на потребителски стоки (система RAPEX), съгласно Директива 2001/95/ЕС на Европейския парламент
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-05

 Решение № 7 от 20.05.2003 г. на КС на РБ по конст. д. № 4/2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-30

 Решение № 10 на БНБ от 7.02.2005 г. за пускане в обращение на сребърна възпоменателна монета, посветена на ХХ Зимни олимпийски игри - Торино, 2006 г., на тема "Шорт трек", с номинална стойност 10 лв., емисия 2005 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-15

 Решение № 19 от 9.01.2020 г. за приемане на Правила за съдържанието, начина на разпределение на разходите, реда и сроковете за съгласуване на системата за разпределение на разходите на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-21

 Решение № 36 на КРС от 28.01.2021 г. за обявяване на търг с тайно наддаване за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Решение № 68 на БНБ от 4.05.2006 г. за пускане в обращение сребърна възпоменателна монета от серията "Съкровищата на България" с номинална стойност 10 лева, емисия 2006 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-12

 Решение № 76 на БНБ от 30.07.2015 г. за пускане в обращение на възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване "130 години от Съединението на България"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-14

 Решение № 82 на КРС от 14.02.2019 г. за приемане на Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-23

 Решение № 94 на КРС от 10.03.2021 г. за обявяване за приключена процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, обявен с Решение № 36 от 28 януари 2021 г. на Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-16

 Решение № 96 на КРС от 24.03.2022 г. за приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Решение № 100 на КРС от 17.03.2021 г. за оттегляне изцяло Решение № 94 от 10.03.2021 г., с което се обявява за приключена процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-23

 Решение № 101 на КРС от 17.03.2021 г. за обявяване на търг с тайно наддаване за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-23

 Решение № 120 на БНБ от 15.10.2007 г. за пускане в обращение от 12.11.2007 г. като законно платежно средство банкнота с номинална стойност 20 лв., емисия 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-06

 Решение № 140 на КРС от 8.04.2021 г. за приемане на представения доклад от Експертната комисия по чл. 99, ал. 1 от Закона за електронните съобщения за извършената работа и за резултатите от проведения на 6 април 2021 г. търг с тайно наддаване за издаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Решение № 263 от 26.03.2009 г. за тълкуване на чл. 9, ал. 3 от Наредба № 1 от 2008 г. за условията и реда за осъществяване на достъп и/или взаимно свързване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-14

 Решение № 396 на БНБ от 29.11.2019 г. за пускане в обращение считано от 6.01.2020 г. медна възпоменателна монета "125 години от рождението на Гео Милев" от серията "Български творци"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-13

 Решение № 408 на КРС от 20.08.2015 г. за приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Решение № 458 на КРС от 1.09.2016 г. за приемане на Правила за реда и сроковете за одобряване (съгласуване) на общи условия на договорите с потребителите на пощенски услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-31

 Решение № 461 от 1.09.2016 г. за приемане на Технически изисквания за осигуряване на оперативна съвместимост на потребителските цифрови телевизионни устройства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-20

 Решение № 479 на КРС от 19.12.2019 г. за приемане на Правила за реда и сроковете за съгласуване на общи условия на договорите с потребителите на пощенски услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-31

 Решение № 559 на КРС от 21.12.2018 г. за приемане на Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-10

 Решение № 560 на КРС от 21.12.2018 г. за приемане на Списък на независими консултанти и външни експерти по чл. 87, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-15

 Решение № 1000 на КРС от 13.06.2005 г. за приемането на регулаторна политика за управление на разпределения за граждански нужди радиочестотен спектър съгласно приложение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Решение № 1124 на КРС от 16.08.2007 г. за приемане на Списък на мрежите и услугите, чрез които се осъществяват обществени електронни съобщения при спазване на общи изисквания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-17

 Решение № 1188 на КРС от 14.09.2007 г. за приемане Правила за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-16

 Решение № 1306 на КРС от 25.10.2007 г. за Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужба "Радиоразпръскване" и съоръженията, свързани с тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-21

 Решение № 1308 от 25.10.2007 г. за приемане на Технически изисквания за работа с елетронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-01

 Решение № 1310 от 25.10.2007 г. за приемане на Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Решение № 1368 на КРС от 31.05.2012 г. за приемане на Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-20

 Решение № 1797 на КРС от 26.07.2012 г. за приемане на Списък на мрежите и услугите, чрез които се осъществяват обществени електронни съобщения при спазване на общи изисквания и за отменяне на Решение № 1124 от 16 август 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-17

 Решение № 2152 на КРС от 21.11.2012 г. приемане на Tехнически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-16

 Решение № 2251 на КРС от 6.11.2008 г. за приема резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

Общо: 35 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА