Инструкции

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Инструкция № 0-4 за уреждане на трудовия стаж на жените-майки и осиновителки, членки на ТКЗС или неработещи, при бременност, раждане и отглеждане на деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № I-8 от 18.10.2012 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители на Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Инструкция № Iз-1107 от 1.06.2012 г. за условията и реда за съхранението и унищожаването на преписките по прилагане на принудителни административни мерки по Закона за българските лични документи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Инструкция № Iз-2453 от 04.12.2012 г. за реда за разпределяне на работното време на държавните служители в Министерството на вътрешните работи, отчитането му и компенсиране на работата извън установеното работно време (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-19

 Инструкция № Iз-2673 от 10.11.2010 г. за реда за осъществяване на взаимодействието между органите на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на труда и социалната политика при защита от домашно насилие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Инструкция № Iз-547 от 11.03.2013 г. за условията и реда за дейността на дирекция "Специална куриерска служба" на Министерството на вътрешните работи по осигуряване на военна пощенска свръзка при бедствия, при въвеждане на режим "военно положение" или "по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-23

 Инструкция № І-2 от 9.09.2022 г. за реда за разпределянето на работното време, за неговото отчитане и за компенсирането на работата на държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност" извън редовното работно време
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Инструкция № І-5 от 21.06.2023 г. за определяне на реда за ползване на отпуските от държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-30

 Инструкция № И-1 от 25.09.2012 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от служителите на Главна дирекция "Охрана"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Инструкция № И-1 от 7.01.2013 г. за условията, реда и организацията на взаимодействието между военната полиция и структурите на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-25

 Инструкция № И-1 от 8.06.2022 г. за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители - "Автоматизирана система за управление на човешките ресурси" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-28

 Инструкция № И-3 от 08.09.2015 г. за реда и организацията на работа на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на Комисията за избор н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Инструкция № И-3 от 26.10.2017 г. за взаимодействие и обмен на информация между Националната агенция за приходите и Министерството на труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-03

 Инструкция № И-5 от 14.07.2009 г. за реда и организацията на работа на комисиите за кариерно и кадрово развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-30

 Инструкция № И-5 от 5.09.2017 г. за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители - "Автоматизирана система за управление на човешките ресурси" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-17

 Инструкция № РД-259 от 14.07.2008 г. за определяне на реда за ползване на отпуските от държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-30

 Инструкция № РД-595 от 27.04.2009 г. за реда за разпределянето на работното време, за неговото отчитане и за компенсирането на работата на държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност" извън редовното работно време (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Инструкция № 1 за дейността на здравните органи при настаняване на лица в психиатрични стационари по принудителен ред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-04

 Инструкция № 1 за изискванията и реда за упълномощаване на лаборатории извън системата на хигиенно-епидемиологичните инспекции за измерване стойностите на елементите, характеризиращи здравословните условия на труд, и за организацията на дейността им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 1 за обема и съдържанието на частта "Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност" към проектите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 1 за технически надзор върху медицинските рентгенови кабинети и уредби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 1 от 4.04.1994 г. за реда за акредитиране на лаборатории за измервания, свързани с безопасността на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 1 от 11.02.2000 г. за събиране на данни от осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-08

 Инструкция № 1 от 10.01.2002 г. на Националния осигурителен институт за условията и реда за разходване на средствата от бюджета на държавното обществено осигуряване, определени като парични помощи за профилактика и рехабилитация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-23

 Инструкция № 1 от 5.04.2004 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие, през 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-23

 Инструкция № 1 от 13.04.2005 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие, през 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-26

 Инструкция № 1 от 1.01.2006 г. за прилагане на § 19в от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-24

 Инструкция № 1 от 21.02.2006 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-19

 Инструкция № 1 от 5.04.2006 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие, през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Инструкция № 1 от 19.06.2006 г. за осигуряване на текущ обмен на информация между Националната агенция за приходите към министъра на финансите и Агенцията за социално подпомагане към министъра на труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-20

 Инструкция № 1 от 24.10.2007 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, през 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-06

 Инструкция № 1 от 20.11.2008 г. за образуване на средствата за работна заплата в държавните горски стопанства и в държавните ловни стопанства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-11

 Инструкция № 1 от 20.05.2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-10

 Инструкция № 1 от 3.04.2015 г. за реда и начина за осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на Националния осигурителен институт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-27

 Инструкция № 2 за доболнична бърза и неотложна медицинска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 2 от 21.03.2003 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие, през 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-04

 Инструкция № 3 за планиране, отчитане и заплащане труда на работниците-надомници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 3 от 5.07.1999 г. за условията и реда за предоставяне на учебници на ученици от социално слаби семейства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 3 от 15.02.2001 г. за реда за подаване на заявление за участие в универсален пенсионен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 3 от 3.09.2002 г. на министъра на труда и социалната политика и министъра на енергетиката и енергийните ресурси относно реда за снабдяване с твърдо гориво през отоплителен сезон 2002-2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-24

 Инструкция № 3 от 15.04.2010 г. за реда и организацията на работа на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-27

 Инструкция № 4 от 1.06.2005 г. за прилагане на § 19в от преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-07

 Инструкция № 4 от 28.10.2020 г. за реда и сроковете за осъществяване на взаимодействието между Министерството на вътрешните работи и органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (пов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Инструкция № 5 от 20.04.2001 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-10

 Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на ведомости за заплати и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-23

 Инструкция № 5 от 7.05.2008 г. за прилагане на § 19и от преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Инструкция № 7 за вписване на запорните съобщения в трудовата книжка и паспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 8 от 15.06.2005 г. за образуване на средствата за работна заплата в държавните дивечовъдни станции през 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-24

 Инструкция № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-28

 Инструкция № 14 от 8.11.2000 г. за реда за подаване на заявление за участие в професионален пенсионен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 17 от 10.08.1999 г. за контролната служба в горите и горската стража
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-21

 Инструкция № 23 за работата с открити нагревателни уреди, работещи с газ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 25 от 1.11.1999 г. за структурата и правилата за работа на Центъра за координиране използването на въздушното пространство на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Инструкция № 25 от 31.05.2004 г. за образуване на средствата за работна заплата в държавните дивечовъдни станции през 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-11

 Инструкция № 27 за издаването на документи за чужбина от здравните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 85 от 24.07.2006 г. за образуване на средствата за работна заплата в държавните дивечовъдни станции през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-08

 Инструкция № 350 за условията и реда за признаване за трудов стаж времето, през което лицата отглеждат животни в личните си стопанства и предават продукцията от тях на държавата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 1022-40-2 от 2.03.2022 г. за съдържанието и реда за представяне в Националния осигурителен институт на документи за осигурителен стаж, осигурителен доход и категория труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-15

 Инструкция № 4444 от 13.10.1999 г. за правилата за полети и обслужването на въздушното движение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-17

 Инструкция № 5600 за пенсионирането на земеделските стопани-кооператори и за работещите пенсионери
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 8121з-1008 от 24.08.2015 г. за условията, реда за получаване и размера на стипендии на курсантите в Академията на Министерството на вътрешните работи редовна форма на обучение и за условията и реда за получаване на полагащото им се униформено
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-19

 Инструкция № 8121з-470 от 27.04.2015 г. за организацията на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в Мини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-16

 Инструкция № 8121з-532 от 9.09.2014 г. за съставяне, водене, съхраняване и ползване на личните кадрови дела на служителите от Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

 Инструкция № 8121з-877 от 06.07.2021 г. за дисциплината и дисциплинарната практика в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-27

 Инструкция от 5.07.1996 г. за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Общо: 65 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА