Други

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 2003 - Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" през 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-30

 Административно споразумение за изпълнение на Споразумението в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Административно споразумение за прилагане на Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Административно споразумение за прилагането на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-05

 Акт относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в учредителните договори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-15

 Всеобща декларация за правата на човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Двугодишен застъпващ се работен план 2021 - 2022 г. за изпълнение на Плана за действие по програмата за страната 2018 - 2022 г. между правителството на Република България и Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-19

 Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Европейското регионално бюро на Световната здравна организация, 2004/2005
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-09

 Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация 2014 - 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-05

 Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис на Световната здравна организация за Европа 2016 - 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-12

 Декларация за премахване на дискриминацията по отношение на жените
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Декларация за социалния прогрес и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Декларация на НС от 14.06.2006 г. на Република България за успешно приключване на процеса на пълноправно членство на Република България в Европейския съюз на 1 януари 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-16

 Договор между Република България и Федерална република Германия за сътрудничество в борбата с трансграничната злоупотреба при обезщетения и вноски за социална сигурност от заетост и с нерегистрираната заетост, както и при нелегална трансгранична временна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-20

 Европейска социална харта (ревизирана)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Европейско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-01

 Заключителен акт по присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-20

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-17

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-17

 Изменения към Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-21

 Изменения от Манила на Кодекса към Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците (STCW), 1978 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

 Кодекс за професионална етика на стоматолозите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Кодекс на професионалната етика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конституция на Всемирната здравна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Международен пакт за граждански и политически права
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Международни правила за предпазване от сблъскване на море с поправките съгласно резолюция А.464/XII/81, А.626(15).87Г., А.678(16)-89 И А.736(18)-93 на IMO, влязла в сила от 4 ноември 1995 г. , 1972 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Меморандум за разбирателство между Министерството на здравеопазването на Република България и Световната здравна организация чрез нейния Регионален офис за Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-26

 Методика за реда и начина на определяне размера на осигурителната вноска за трудова злополука и професионална болест
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-23

 Национален рамков договор № РД-НС-01-3 от 23.12.2019 г. за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 - 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Национален рамков договор между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България 2003 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-04

 Национален рамков договор между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-02

 Национален рамков договор между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България, 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-15

 Национална класификация на професиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 План за действие по Програмата в страната 2013 - 2017 г. между правителството на Република България и Фонда за децата на ООН (УНИЦЕФ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Потвърждение за безвъзмездна помощ по Програма "Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-12

 Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Арабска република Египет за периода 2004 - 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-16

 Програма за сътрудничество за периода 2005 - 2007 г. между правителството на Република България и правителството на Фландрия относно изпълнението на Договора за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Фландрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-11

 Програма за сътрудничество за периода 2007 - 2008 г. между правителството на Република България и правителството на Фландрия в изпълнение на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Фландрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Програма за сътрудничество за периода 2009 - 2011 г. между правителството на Република България и правителството на Фландрия в изпълнение на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Фландрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-08

 Протокол за изменение на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27.02.2009 г., подписан на 4 март 2019 г. в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Протокол за изменение на Споразумението между министъра на труда и социалната политика на Република България и Министерството на здравеопазването и социалното развитие на Руската федерация за прилагане на Договора между Република България и Руската федера
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Протокол по повод на загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Рамково споразумение за командироването на служители между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-23

 Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-24

 Решение № 1 на Съвета по допълнително социално осигуряване от 21.09.2000 г. за даване на пенсионна лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 2 на Държавната агенция за осигурителен надзор за даване пенсионна лицензия за извършване на дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 2 на Съвета по допълнително социално осигуряване от 26.10.2000 г. за даване на пенсионна лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 24 на НОИ от 22.05.1999 г. за определяне на осъвременителна заплата за осъвременяване на пенсиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Римски статут на международния наказателен съд приет от дипломатическата конференция на пълномощните представители под егидата на ООН за учредяване на международен наказателен съд на 17 юли 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Споразумение за административно сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Френската република за борба срещу недекларираната заетост, с оглед спазване на социалните права, в случай на трансгранично движение на работници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Споразумение за икономическо и техническо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-16

 Споразумение за посредничество на български работници за срочна трудова заетост в областта на хотелиерството и ресторантьорството и в домакинства с лица, нуждаещи се от грижи, във Федерална република Германия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-14

 Споразумение за признаване на обучението и свидетелствата за правоспособност на моряци за работа на борда на кораби, регистрирани в Швейцария, между Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съоб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Споразумение за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука между правителството на Република България и правителството на Ливанската република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-09

 Споразумение между Агенцията по заетостта към министъра на труда и социалната политика на Република България и Федералната агенция по труда на Федерална република Германия за посредничество на български работници за срочна трудова заетост в областта на хо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-22

 Споразумение между Академията на Министерството на вътрешните работи на Република България и Полицейската академия на Ислямска република Афганистан за сътрудничество в областта на обучението и квалификацията на полицейски служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-12

 Споразумение между министъра на труда и социалната политика на Република България и Министерството на здравеопазването и социалното развитие на Руската федерация за прилагане на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Албания за сътрудничество в областта на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-11

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Кипър за взаимна защита на класифицираната информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-14

 Споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за предоставяне на безвъзмездно финансиране от Японския фонд за социално развитие за изграждане на капацитет за управление на услугите за деца - Дарение № TF 054 221
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Споразумение между страните - членки на Здравната мрежа на Югоизточна Европа, относно договореностите със страната домакин за седалището на Секретариата на Здравната мрежа на Югоизточна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-28

 Споразумение от Париж към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

Общо: 63 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА