Закони

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Закон за Агенция за чуждестранна помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Закон за адвокатурата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-25

 Закон за административното обслужване на физическите и юридическите лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Закон за административното производство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Закон за акцизите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-15

 Закон за банките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-22

 Закон за Българската народна банка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-13

 Закон за ветеринарномедицинската дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-01

 Закон за виното и спиртните напитки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-15

 Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-03

 Закон за Върховния административен съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Закон за гарантиране на влоговете в банките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-14

 Закон за горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-08

 Закон за данък върху добавената стойност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-04

 Закон за далекосъобщенията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-07

 Закон за далекосъобщенията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Закон за допитване до народа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-12

 Закон за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-29

 Закон за дружествата със специална инвестиционна цел (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за държавните помощи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Закон за държавните помощи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 Закон за Държавния архивен фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-13

 Закон за държавния вътрешен финансов контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-21

 Закон за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Закон за енергийната ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Закон за енергийната ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-14

 Закон за енергетиката и енергийната ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-05

 Закон за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-15

 Закон за закрила при безработица и насърчаване на заетостта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-29

 Закон за замяна на воинските задължения с алтернативна служба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-11

 Закон за застраховането (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-23

 Закон за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-17

 Закон за защита на конкуренцията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Закон за защита на растенията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Закон за защита на потребителите и за правилата за търговия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-09

 Закон за избиране на Велико Народно събрание (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-05

 Закон за избиране на народни представители (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Закон за избиране на президент и вицепрезидент на републиката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Закон за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Закон за изпращане и използване на български въоръжени сили извън територията на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Закон за изпълнение на наказанията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-03

 Закон за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-18

 Закон за интеграция на хората с увреждания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Закон за ипотечните облигации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-17

 Закон за концесиите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-01

 Закон за концесиите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-02

 Закон за марките и географските означения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-13

 Закон за мерките срещу изпирането на пари (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Закон за местните избори (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Закон за Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Закон за Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-24

 Закон за народната просвета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-16

 Закон за народното здраве (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-10

 Закон за насърчаване на научните изследвания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за националната стандартизация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-04

 Закон за научните степени и научните звания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-21

 Закон за независимия финансов одит (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Закон за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-02

 Закон за корпоративното подоходно облагане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-13

 Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-24

 Закон за обществените поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-16

 Закон за обществените поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-23

 Закон за общинските бюджети (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-15

 Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-30

 Закон за одобрение и приложение на общия градоустройствен план на София (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Закон за опазване на почвата от замърсяване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-06

 Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-19

 Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Закон за пазарите на финансови инструменти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-16

 Закон за паметниците на културата и музеите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-13

 Закон за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-27

 Закон за платежните услуги и платежните системи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-06

 Закон за подпомагане при обществени бедствия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-01

 Закон за политическите партии (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-01

 Закон за посевния и посадъчния материал (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Закон за предложенията, сигналите, жалбите и молбите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-19

 Закон за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Закон за приемане на декларация по смисъла на чл. 42, § 1 от Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF), подписана на 9.05.1980 г. в Берн (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-20

 Закон за потребителския кредит (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-05

 Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-19

 Закон за публичното радиоразпръскване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-12

 Закон за публично-частното партньорство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-01

 Закон за регионалното развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Закон за регионалното развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-20

 Закон за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-20

 Закон за Сметната палата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Закон за Сметната палата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-22

 Закон за Сметната палата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-14

 Закон за собствеността на гражданите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-01

 Закон за Социалноинвестиционен фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-19

 Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-13

 Закон за събиране на държавните вземания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-13

 Закон за съдебната власт (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-07

 Закон за съхранение и търговия със зърно (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Закон за счетоводството (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-08

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 110 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА