Книжка 09

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Национализъм, хармонизация и конвергенция в счетоводството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

 Отчитане на земи и сгради, отдавани под наем
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

 Данъчно третиране на разходите по първични документи, издавани от лица, упражняващи свободна професия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

 Данъчно третиране на авансовите вноски за преки корпоративни данъци на юридически лица при смяна на данъчния режим
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

 Данъчен режим при облагане на ликвидационните дялове и дялове при прекратяване на членство на съдружниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

 Въпроси и отговори по ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

 Данъчно облагане на разходите за амортизации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

 Писмо № 24-00-328 от 22.07.2002 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

 Въпроси и отговори по ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

 Процедура за възстановяване на надвнесен данък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

 Преминаване към патентно облагане от средата на годината
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

 Писмо № 24-00-307 от 11.07.2002 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

 Нови съществени моменти в ЗДДС, свързани с непризнаване правото на данъчен кредит при получени данъчни предимства или облаги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

 Могат ли да се управляват средствата по “ДДС-сметка”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

 Писмо № 24-00-355 от 12.08.2002 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

 Въпроси и отговори по ЗМДТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

 Писмо № 96-МЛ-470 от 17.07.2002 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

 Писмо № 24-00-356 от 12.08.2002 г. на ГДД при МФ 
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

 Обхват на данъчната ревизия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

 Писмо № 96-МФ-478 от 21.06.2002 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

 Заповед № 408 от 16.07.2002 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

 Писмо № 24-00-327 от 22.07.2002 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

 Писмо № 24-00-344 от 02.08.2002 г. на ГДД при МФ 
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

 Прилага ли се на практика от митниците у нас възбраната?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

 Здравните застраховки ­ същност и предимства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евелина Йорданова
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

 Новата Наредба № 3 на бнб за безналичните плащания и националната платежна система
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

 Информационен магазин
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

 “Прожектор ­ 2000” ООД, Оряхово
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Общо: 28 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА