Книжка 06

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Принципи и политика на антикризисното финансово управление
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Спасова
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Плащания във валута, безкасово или в брой между местни и чуждестранни лица на територията на страната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Данъчно третиране на наемните договори по Закона за корпоративното подоходнооблагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Писмо № МФ-96-00-43 от 2.04.2001 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Съпоставимост между понятието “местни лица” и субектите на социално и здравно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Прилагане на данъчното облекчение по чл. 20, ал. 2 от Закона за облагане доходите на физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Цонева
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Писмо № МВ-96-00-6 от 22.03.2001 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Писмо № МЛ-96-00-140 от 22.03.2001 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Доставка на стоки втора употреба, на произведения на изкуството, на предмети за колекции и на антикварни предмети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Доставките по чл. 92 от Закона за ДДС и промените в тяхната законова уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Апорт ли е преобразуването на ООД в АД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Писмо № Д-24-00-152/2000 от 12.03.2001 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Писмо № МФ-96-00-183 от 27.03.2001 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Писмо № МФ-96-00-182 от 27.03.2001 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Общински фонд “Благоустройство на територията”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Писмо № Д-24-00-181 от 22.03.2001 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Права и задължения на органите на данъчната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Аврамов
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Показатели за финансово-счетоводен анализ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Отчитане прехвърлянето на предприятие чрез апорт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Аналитичните счетоводни регистри като източник на информация за целите на данъчното облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Обработка под митнически контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Новите идеи в застраховането ­ необходимост и предпоставка за успех
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Фани Генчева
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Информационен магазин
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 “Лисец” ЕООД, Омуртаг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 “Търговищелес” ЕАД, Търговище
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 “Поддържане и чистота на морските води” ООД, Варна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 “Якова” АД, Радомир
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 ФК “Сконто” АД, София
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 МБАЛ “Д-р Т. Венкова” АД, Габрово
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 “Пиринхарт” АД, Разлог
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 “Перивол” ЕАД, Разлог
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 БКС “Младост-98” АД, София
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 БКС “Младост-98” АД, София ­ консолидиран баланс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 БКС “Младост” АД, София
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 ЕТ “Алвас 1 ­ Васил Василев”, Варна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Предприсъединителна прогарама на ЕС - САПАРД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Общо: 36 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА