Книжка 03

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Цена на финансирането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Бузов
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

 Новото след измененията и допълненията на Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на банките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

 Нови моменти при данъчното преобразуване на финансовия резултат по реда на ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

 Облагане на авторско възнаграждение на чуждестранно лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

 Практика на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

 Данъчни казуси, възникващи често при прилагането на ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

 Обезщетението при пенсиониране се включва в данъчната основа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

 Деклариране на доходи на чуждестранно физическо лице от пълномощник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

 Коментар по Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

 Новите изменения на Закона за акцизите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

 Практика на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

 Решение № 404 от 29.01.2001 г. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

 Въпроси и отговори по местни данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Йорданова
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

 Практика на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

 Разсрочване, отсрочване и прихващане на публичните вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Аврамов
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

 Относно свързаните лица и сделките между тях - оповестяване и осчетоводяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

 Нови моменти в ЗКПО, даващи отражение при формиране на данъчната основа и при определяне размера на дължимите данъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

 Временните данъчни разлики са все още terra incognita
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

 Писмо № 91-00-0090 от 12 март 2001 г. на МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

 Методи за определяне митническата стойност на внасяните стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Горанов
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

 Относно искане за разрешение за извършване на презастрахователна дейност и нов вид и нов подвид застраховане от действащ застраховател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

 Информационен магазин
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Общо: 22 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА