Книжка 03

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Гарантиране на влоговете в банките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Островски
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

 Използване на държавни ценни книжа като платежно средство при приватизационни сделки и за погасяване на задължения към държавата, възникнали по ЗУНК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Енчо Димитров
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

 Цели и основни моменти при представяне на рисковете, свързани с дейността на дружеството в проспекта за публично предлагане на акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Недев
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

 Превръщане на чуждестранната валута в левове за изчисляване на митническата стойност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Великов
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

 По-съществени нови положения в новия Правилник за прилагане на Закона за митниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Гулев
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

 Основни моменти в данъчната декларация за облагане доходите на физическите лица, получени през 1998 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

 Облагане доходите от наеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илия Николов
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

 Облагане на доходи от трудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

 За прилагането на чл. 38, ал. 4 ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

 За прилагането на чл. 62 от новия Закон за ДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

 Изисквания за данъчна фактура от ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

 Изменения и допълнения в ЗКПО, действащи от 1 януари 1999 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

 Облагане на доходите за ремонт съгласно ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

 Авансови вноски за данък върху печалбата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

 Декларират ли се от организациите на бюджетна издръжка имотите - публична държавна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

 Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Кацарчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

 Какво трябва да знаят застрахованите от застрахователи, неполучили лиценз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Застраховател"
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

 Счетоводно и данъчно третиране при преобразуване на предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Вълков
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

 Осчетоводяване на дълготрайни активи придобити на основание заповед №РД-16-624 на Министерство на промишлеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

 Характерни счетоводни проблеми и счетоводни записвания за 1998 г., породени от изменения в данъчното законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васко Ефремов
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

 Представяне на счетоводни грешки в годишните счетоводни отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Общо: 21 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА