Книжка 07

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Законът за деноминация на лева и неговото отражение в трудовото право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Къде и от кого се отразяват промените в трудовото възнаграждение след деноминацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Срочен трудов договор за заместване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Превръщане на срочен трудов договор в безсрочен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Трудовоправна консултация - въпроси и отговори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Ползване на отпуск по време на преместване на друга работа поради производствена необходимост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Временно отстраняване от работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Възстановяване на работа след дисциплинарно уволнение и съкращение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 При незаконно уволнение длъжен ли е работникът или служителят да върне обезщетението по чл. 220 и чл. 222, ал. 1 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Допълнително трудово възнаграждение на персонала, зает в системата на народната просвета
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Същност, права и задължения при надомната работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Съкращаване на бройки, определени за заемане от трудоустроени лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Прекратявяне на трудовия договор при придобиване право на пенсия за изслужено време и старост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Манолова
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Практически съвети по създаване на длъжностни характеристики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Имам ли право на заплата за средно специално образование
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Практически подходи при оценка на риска
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Указания на НОИ и НЗОК относно: внасянето на задължителните здравноосигурителни вноски
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НЗОК
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 За работа с компютър има специални условия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Парачните обезщетения при безработица след деноминацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Петрова
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Отново за обезщетението по ПМС №100 от 1998г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Право на допълнително обезщетение по реда на ПМС №100 от 1998г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Парична помощ при обучение за професионална квалификация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сергей Христов
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Обезщетение за безработица при работа по две трудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сергей Христов
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Разрешенията за работа на чужденци в РБ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Данова
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Парично обезщетение за временна нетрудоспособност при сумарно отчитане на работното време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Данъчен режим на вноските за здравно осигуряване, извършени от физически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Такси, заплащани от лицата, обслужвани в системата на домашен социален патронаж и в социалните учебно-професионални комплекси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илияна Арсенова
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Въпроси и отговори по социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Данъчно третиране на здравноосигурителните вноски, които са за сметка на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Таблица за осигурителните вноски по Закона за здравното осигуряване - от т.1 до т. 3
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НЗОК
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Таблица за осигурителните вноски по Закона за здравното осигуряване - от т. 4 до т.7
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НЗОК
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Таблица за осигурителните вноски по Закона за здравното осигуряване - от т. 8 до т.12
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НЗОК
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Таблица за осигурителните вноски по Закона за здравното осигуряване - от т. 13 до т. 15
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НЗОК
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Таблица за осигурителните вноски по Закона за здравното осигуряване - т. 16
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НЗОК
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Осигуряване на изпълнителен директор в АД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Документи, удостоверяващи трудовия стаж и трудовото възнаграждение при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Шолева
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Категоризиране на труда в стъкларската промишленост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Условия за придобиване право на социална пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Шолева
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Представяне на допълнителен трудов стаж и смяна на база на пенсията, от която се изчислява 20% добавка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Зачитане на трудов стаж на наборната военна служба или приравнената към нея
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Пенсиониране на учителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Шолева
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Документи за базисния период, от който се изчислява размерът на пенсията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Трета възраст"
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Приети и обнародвани в ДВ промени в законодателството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Общо: 43 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА