Книжка 05

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Някои въпроси на правния режим на инвестиционните дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Станчева
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Особености на съвременното акционерно дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Ланджев
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Вписване на читалище в съдебен регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Велинов
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 За отговорността на едноличния търговец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соломон Розанис
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Решение № 34 от 27.02.1998 г. на ВКС, V г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Степени на търговската отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Витали Таджер
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Обезпечението при банковия кредит и последиците от необезпечаването му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вася Прокопиева
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Отговорност на продавача за недостатъци на стоката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Филип Рачев
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Решение по ВАД № 62/1997 г., постановено на 13.03.1998 г.
Тип на документа: арбитражна практика
Aвтор/Източник: АС при БТПП
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Решение по ВАД № 47/1996 г., постановено на 13.12.1996 г.
Тип на документа: арбитражна практика
Aвтор/Източник: АС при БТПП
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Решение по ВАД № 30/1997 г.
Тип на документа: арбитражна практика
Aвтор/Източник: АС при БТПП
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Реализиране на валутните вземания на кредиторите в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Новата уредба на стоковите борси и тържищата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Ограничаващи конкуренцията решения на държавни и общински органи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Иванов
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Защитата на потребителските интереси по отношение на предлаганите на пазара основни хранителни продукти - сравнителна оценка на политиката и законодателната уредба у нас с тези на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Павел Кърлев
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Изисквания на нормативната уредба на Европейския съюз към лабораторния контрол по безопасност на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Барутчиев
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

Общо: 16 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА