Книжка 02

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Основни принципи при гарантиране на депозитите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Христова
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01

 Особености при ползване на преференциална защита на средства по сметки на фондации и сдружения с нестопанска цел в несъстоятелни банки предвидена по Закона за държавна защита на влогове и сметки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Дякова
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01

 Преференциите се отнасят единствено до митата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Първулов
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01

 Спазвайте Наредбата за валутните ценности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Първулов
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01

 Образецът на декларацията за патентния данък е одобрен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01

 Авансовите вноски на физически лица, които формират данъчната основа за доходите си по реда на ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Павлова
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01

 Новите данъчни правила за извършване на социални разходи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Кеш"
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01

 Промените в ЗДДС, в сила от 01.011998 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01

 Решение № 346 от 12.09.1997 г. на ВАС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01

 Допълнителни указания за определяне месечните и тримесечните данъчни и авансови вноски през 1998 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01

 Данъчната тежест при корпоративното подоходно облагане все пак намалява
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01

 Облагането на доходите от дивиденти и продажби
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Христович
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01

 Авансовите вноски на едноличните търговци през 1998 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Динева
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01

 Kak да попълним данъчна декларация за притежаваните имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Капитал"
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01

 Наредба за начина на определяне на собствените средства, границата на платежоспособност и начина на изчисляването й от застрахователя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евелина Йорданова
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01

 Прилагане на ускорена амортизация на ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01

 Мястото и ролята на пояснителните сведения в годишния счетоводен отчет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01

 Облагане на печалбата на юридически лица за 1997 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01

 Указания за документиране и отчитане на ревалоризацията на активите и пасивите към 31.12.1997 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01

Общо: 19 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА