Автори / източници
Димана Ранкова

Намерени 36 документа
подредени по дата на публикуване

Българският капиталов пазар - настояще и перспективи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

Промени в борсовата търговия от 1 октомври 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

Промени в борсовата търговия след 01.10.2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

Практически въпроси, при прилагането на MiFiD в българското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Нови изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

Изменения и допълнения в Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции на Комисията за финансов надзор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Очаквани промени в Закона за кредитните институции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

Промени в наредбата за регистрите на Комисията за финансов надзор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Новата Наредба № 40 на Комисията за финансов надзор (КФН) за допускането на ценни книжа до търговия на официален пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

Нови изисквания към съдържанието на проспектите при публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

Промени в изискванията за съдържанието на проспектите при публично предлагане на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

Нови изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

Промени в уредбата за разкриваната от емитентите на ценни книжа информация и в режима на търгово предлагане, съгласно ЗППЦК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Новият Закон за пазарите на финансови инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Новият Закон за пазарите на финансови инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Нормативни промени в областта на инвестиционния надзор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Нови изменения и допълнения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Новият Закон за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

Развитие на капиталовия пазар в България през 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

Нови изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

Разширяване на списъка на чуждестранните регулирани пазари, в които могат да се влагат активи на български колективни инвестиционни схеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Състояние и перспективи за развитието на нормативната база на българския капиталов пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Нови изисквания към дейността на инвестиционните посредници съгласно измененията и допълненията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ДВ, бр. 39 от 2005 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Новият Фонд за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Промените в Закона за публично предлагане на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Новата Наредба за разрешенията за извършване на дейност по Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Новата Наредба за проспектите при публичното предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Необжалваемост на решения на Комисията за финансов надзор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Трансформиране на дружества с държавно мажоритарно или миноритарно участие в публични дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Директор за връзки с инвеститорите на публично дружество съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Публично предлагане на ценни книжа, осъществявано чрез Internet
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Държавната комисия по ценните книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Търговото предлагане за закупуване или замяна на акции в публични дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

Публичното оповестяване на информация пред инвеститорите като гаранция за защита на техните интереси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2000-12-01

Разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа като гаранция за защита интересите на инвеститорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Регулирани пазари на ценни книжа. Фондова борса и неофициален пазар на ценни книжа - издаване на разрешение за извършване на дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01