Автори / източници
Силвия Цветанова

Намерени 42 документа
подредени по дата на публикуване

Право на регистрация в дирекциите "Бюро по труда" като безработни, на лица със заболявания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта по отношение регистрацията на търсещите работа лица в дирекциите “Бюро по труда”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Включване на безработни лица в курсове за придобиване на професионална квалификация, организирани от Агенцията по заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Насочване на безработни лица към подходяща за тях работа по програми за заетост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Права на чужденците, получили разрешение за постоянно пребиваване в република българия, по реда на закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Право на регистрация в дирекциите “Бюро по труда” на съдружниците в граждански дружества, учредени по реда на чл. 357 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Променят ли се правата и задълженията на лицата, регистрирани в дирекциите “Бюро по труда” като заети, със Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Регистрацията в дирекциите “Бюро по труда” се извършва в деня на подаване на заявление ­ декларация от лицата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Действия при промяна на посочения при регистрацията на лицата в дирекциите “Бюро по труда” постоянен или настоящ адрес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Кога се възстановява регистрацията като безработни на лицата, приключили работа по трудов договор?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Относно правото на лицата, регистрирани като еднолични търговци, да се регистрират в Дирекциите “Бюро по труда”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Майките, отглеждащи децата си, могат да се регистрират като безработни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Възстановяване на регистрацията на безработно лице след уволнението му от наборна военна служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

Прекратяване на регистрацията на безработно лице при сключване на договор за преброяване на земеделските стопанства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Относно правото на регистрация на лицата след прекратяване участието им в националната програма “от социални помощи към осигуряване на заетост”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

Има ли право на парично обезщетение за безработица майка, освободена след изтичане на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 3-годишна възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Право на обезщетение по реда на чл. 233 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Редовното обучение във висше учебно заведение не е пречка за получаване на парично обезщетение за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Право на парично обезщетение за безработица при получаване на обезщетение за бременност и раждане при прекратяване на осигуряването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Право на парично обезщетение за безработица при получаване на обезщетение за бременност и раждане при прекратяване на осигуряването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Увеличен е максималният размер на паричното обезщетение за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Увеличен е максималният размер на паричното обезщетение за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Право на парично обезщетение за безработица при започване на работа по граждански договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Право на парично обезщетение за безработица при започване на работа по граждански договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Има ли право на парично обещетение за безработица лицата, които са регистрирани като земеделски производители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2002-12-01

Кодекса за задължително обществено осигуряване не предвижда отпускане на парични помощи след изтичане на срока за изплащане на паричното обезщетение за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Безработни лица, с право на семейни помощи за деца по реда на чл. 8 от закона за семейните помощи за деца, могат да получават парично обезщетение за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Регистрацията на активно търсещите работа лица се прекратява при неоснователен отказ да приемат предложената им подходяща работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Включването в курс за професионална квалификация не лишава безработните от правата им по реда на Закона за насърчаване на заетостта и по Кодекса за задължително обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Лицата със 100 процента намалена работоспособност могат да ползват права като безработни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

В чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за задължително обществено осигуряване не е предвиден облекчен режим за придобиване на права за изпълнявалите сезонна работа по трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01

Отпуснатите до края на 2001 година парични обезщетения и помощи за безработица се изплащат в размерите и сроковете, предвидени в отменения раздел III от Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Регистрираните по реда на Наредба № 3/1999 г. на Министерството на земеделието и горитеза създаване и поддържане на регистърна земеделските производители нямат право на парични обезщетения и помощи за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Последствия при пребиваване зад граница на лица, получаващи парично обезщетение за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

Размер на паричното обезщетение за безработица при повторно придобиване на права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Определяне размера на паричното обезщетение за безработица при работа по няколко трудови договора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Относно новите документи за самоличност и регистрация в бюрото по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Право на парична помощ по реда на чл. 73, ал. 5 от ЗЗБНЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Прилагане на разпоредбите на чл. 2а, ал. 5 и ал. 6 от ПМС №57/89 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

Последствия при неявяване в бюрото по труда на предварително определената дата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01

Право на обезщетение по реда на Закона за закрила при безработица и насърчаванена заетостта на работилите по договор за управление на общинско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01

Право на обезщетение при безработица при повторно уволнение след възстановяване на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01