ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2020 г., кн. 07
Обжалване на отказите на длъжностните лица по регистрацията - противоречиви практически разрешения
авторски материал, стр. 5
Прекратяване на ЕООД при смърт на едноличния собственик на капитала
авторски материал, стр. 17
Заповед за изпълнение по запис на заповед или менителница, обезпечаващи вземане по договор, сключен с потребител
авторски материал, стр. 25
Встъпване в дълг и встъпване в арбитражното споразумение
авторски материал, стр. 40
Съдебна практика на ВКС по чл. 19 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал, стр. 46
Законовото решаване на въпроса дали съдебно дело с потребител е търговско или гражданско (или още веднъж за дефиницията на търговска сделка)
авторски материал, стр. 56
Влязлото в сила разпределение на съдебния изпълнител при открито производство по несъстоятелност
авторски материал, стр. 70
Правосубектни ли са обединенията - кандидати и участници, в процедурите по Закона за обществените поръчки
авторски материал, стр. 77
Изменение на договори в условията на икономическа криза - способи и предизвикателства
авторски материал, стр. 88