ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2020 г., кн. 06
Заличаване от търговския регистър на съдружник и управител в ООД - противоречиви практически разрешения
авторски материал, стр. 5
Договори за кредит и други форми за финансиране, предоставени от финансови институции в условията на извънредната епидемична обстановка
авторски материал, стр. 17
Преглед на практиката на ВКС, постановена по искове с правно основание чл. 135 от Закона за задълженията и договорите (2019-2020 г.)
авторски материал, стр. 23
Особености при прилагането на стопанската непоносимост
авторски материал, стр. 36
Зачитане правата на цесионера в изпълнителното производство по ГПК
авторски материал, стр. 41
Отговорността за вреди при недобросъвестно упражняване на процесуални права
авторски материал, стр. 54
Подготвителни действия на възложителя за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“
авторски материал, стр. 64
Общ преглед на пределите на компетентност в светлината на обществените поръчки
авторски материал, стр. 76