ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2019 г., кн. 11
Връчване на съобщения и призовки на търговци и юридически лица по реда на чл. 50 от Гражданския процесуален кодекс
авторски материал, стр. 5
Решение № 43 от 05.06. 2019 г. на ВКС по т. д. № 1177/2018 г., II т. о., ТК
съдебна практика, стр. 22
Приложима ли е разпоредбата на чл. 638, ал. 1 ТЗ спрямо изпълнението по реда на ГПК, когато изпълнителното основание е пристъпване към изпълнение по ЗОЗ?
авторски материал, стр. 29
Спорни въпроси относно задължението на обещателя по чл. 23 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал, стр. 39
Срокът на погасителната давност при исковете за надплатени суми за лихви по договори за ипотечни кредити
авторски материал, стр. 47
Процесуално легитимиран ли е цесионерът, нямащ качеството на банка, за предявяване на иска по чл. 422, респективно чл. 415 ГПК при осъществено частно правоприемство след издаване на заповедта за изпълнение?
авторски материал, стр. 53
Предявяване вземанията на чуждестранните кредитори в производството по несъстоятелност
авторски материал, стр. 67
Актуална практика на съдилищата по казуси, произтичащи от прилагането на Закона за обществените поръчки - 2
авторски материал, стр. 80
Въпроси от семинара „Длъжностно лице по защита на данните“, проведен на 17-18 октомври 2019 г. – 1/2019
авторски материал, стр. 84
Въпроси от семинара „Длъжностно лице по защита на данните“, проведен на 17-18 октомври 2019 г. – 2/2019
авторски материал, стр. 87