ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2019 г., кн. 11
Рискове при разпоредителни сделки с вещни права в резултат от нарушения на нотариус
авторски материал, стр. 5
Обвързан ли е частният правоприемник на съсобственик от сключения от праводателя му договор за разпределение на ползването?
авторски материал, стр. 13
Някои хипотези на нищожност на сделки с предмет право на строеж или новопостроени сгради
авторски материал, стр. 24
Решение № 109 от 20.06.2019 г. на ВКС по гр. д. № 2562/ 2018 г., І г. о.
съдебна практика, стр. 31
Вписване на договор за аренда в земеделието в новата съдебна практика
авторски материал, стр. 33
Промени в изискуемите документи при заявяване на скица и схема на самостоятелен обект в сграда
авторски материал, стр. 45
Другарството на съпрузите по искове за собственост в контекста на тълкувателно решение № 3 от 29.06.2017 г. на ОСГК на ВКС
авторски материал, стр. 48
Режимът на имуществените отношения между съпрузите се вписва в регистър
авторски материал, стр. 58
Осигуряване на достъпна архитектурна среда съобразно изискванията на ЗУТ и специалната нормативна уредба
авторски материал, стр. 60
Ползване и прехвърляне на ползването на търговска марка
авторски материал, стр. 74