ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2019 г., кн. 09
Рискове при разпоредителни сделки с имоти, придобити от търговец в несъстоятелност
авторски материал, стр. 5
Някои хипотези на нищожност на сделки с предмет право на строеж или новопостроени сгради
авторски материал, стр. 13
Решение № 153 от 09.11.2017 г. на ВКС по гр. д. № 4486/2017 г., І г .о.
съдебна практика, стр. 21
Съобразени ли са последните промени в Закона за водите с действащия режим на публичната собственост?
авторски материал, стр. 24
Придобиване на земеделски земи по давност
авторски материал, стр. 33
Промени в предоставянето на административни услуги от АГКК, влезли в сила на 22 август 2019 г.
авторски материал, стр. 41
Домашното насилие - правни проблеми
авторски материал, стр. 45
Ограничават ли незаличените възбрани правото на собственост на купувача от публичната продан?
авторски материал, стр. 54
Решение № 87 от 05.07.2018 г. на ВКС по гр. д. № 4028/ 2017 г., ІІ г. о.
съдебна практика, стр. 58
Промените в Закона за устройство на територията по отношение на местоположението на регулационната линия
авторски материал, стр. 62
Има ремонти, при които няма нужда от съгласие на съседи
авторски материал, стр. 67
Директивата относно авторското право в цифровия единен пазар - проблеми и добри решения
авторски материал, стр. 70