ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2019 г., кн. 08
Рискове за действието на сделки с имоти при неудовлетворени кредитори
авторски материал, стр. 5
Особености, свързани с прекратяването на договор за наем
авторски материал, стр. 13
Решение № 245 от 16.12.2015 г. на ВКС по гр. д. № 3263 от 2015 г., І г. о.
съдебна практика, стр. 22
Измененията в концесионния режим на морските плажове
авторски материал, стр. 24
Прекратяване на сервитутите върху земеделски земи
авторски материал, стр. 32
Претенции за възстановяване на земеделски и горски имоти след крайния срок за поземлената реституция не могат да се предявяват
авторски материал, стр. 45
Обжалване на актовете на органа по настойничеството и по попечителството в съдебната практика
авторски материал, стр. 47
Запазената част от наследство е защита при дарение и завещание
авторски материал, стр. 64
Решение № 119 от 08.10.2018 г. на ВКС по гр. д. № 4819/2017 г., І г. о.
съдебна практика, стр. 66
Въпроси по „свободното“ къмпингуване в некатегоризирани къмпинги в зоните за териториалноустройствена защита по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
авторски материал, стр. 69
Абсолютните основания за отказ на регистрация на марка (чл. 11, ал. 1 ЗМГО) и идентичността между фирма и марка (чл. 7, ал. 5 ТЗ) в практиката на ВКС и ВАС
авторски материал, стр. 81