ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2019 г., кн. 06
Важни аспекти на изготвянето на консолидирани финансови отчети
авторски материал, стр. 5
Основни аспекти на данъчното облагане по реда на ЗКПО на земеделските стопани - юридически лица
авторски материал, стр. 16
Облагане на доходите на физически лица, извършващи дейност по производство на селскостопанска продукция
авторски материал, стр. 26
За законосъобразността на изискването получател на развалена доставка, за която той е платил аванс и е ползвал право на данъчен кредит по него, да върне на държавата приспаднатия ДДС и без да е получил сумата му от доставчика
авторски материал, стр. 36
Данъчно третиране на доставки на технически и консултантски услуги, оказани във връзка с други услуги на недвижим имот в страната, с получател чуждестранно данъчно задължено лице, които остават извън приложното поле на чл. 21, ал. 4, т. 1 ЗДДС
авторски материал, стр. 43
Дължи ли се данък за недвижим имот - нива, възстановена в строителните граници на населеното място
авторски материал, стр. 51
Актуални промени в застрахователното законодателство
авторски материал, стр. 54
Последни промени в Наредба № 12 и Наредба № 22 на БНБ за регистъра на банковите сметки и сейфове
авторски материал, стр. 62
Особености при прилагане на измененията в наредбите на държавното обществено осигуряване
авторски материал, стр. 65