ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2019 г., кн. 03
Правно положение на банката попечител по Кодекса за социално осигуряване
авторски материал, стр. 5
Вписване на особен залог на търговско предприятие и дял от търговско дружество
авторски материал, стр. 17
Действие на субсидиарността на actio de in rem verso при наличие на друг иск срещу лице, различно от обогатилия се
авторски материал, стр. 25
Относно приложимата давност за вземания за задатък и отметнина
авторски материал, стр. 41
Изборът на съд по граждански и търговски дела с международен елемент съгласно Хагската конвенция за споразуменията относно избор на съд
авторски материал, стр. 47
Решение № 182 от 20.08.2018 г. на ВКС по т. д. № 2447/2017 г., II т. о., ТК
съдебна практика, стр. 58
Изискванията към кандидатите и участниците, свързани с тяхното лично състояние и съответствието им с критериите за подбор
авторски материал, стр. 61
Промените в Закона за защита на личните данни, свързани с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679
авторски материал, стр. 78