ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2019 г., кн. 02
Международната организация на труда - основен стожер на социалната сигурност на трудещите се
авторски материал, стр. 6
От 1 март 2019 г. са в сила промени в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 13
Същност, роля и предимства на медиацията като способ за извънсъдебно решаване на индивидуални трудови спорове
авторски материал, стр. 16
Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение
авторски материал, стр. 27
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 7/2019
административна практика, стр. 30
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 8/2019
административна практика, стр. 30
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 9/2019
административна практика, стр. 31
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 11/2019
административна практика, стр. 32
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 10/2019
административна практика, стр. 32
Задължени лица по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество
авторски материал, стр. 34
Въпроси и отговори по защитата на личните данни - На вниманието на администраторите и обработващите лични данни
авторски материал, стр. 46
Корпоративна социална отговорност
авторски материал, стр. 50
Основни цели и приоритети на Националния план за действие по заетостта през 2019 година
авторски материал, стр. 57
Какво предвиждат последните промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. относно подаването на данни за осигурените лица
авторски материал, стр. 66
За максималния осигурителен доход
авторски материал, стр. 73
Какъв е редът за получаване на новата месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания
авторски материал, стр. 81